Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Bilgi Yönetimi / DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (DİE)-1

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (DİE)-1

 

DİE’NÜN VERİ KAYNAKLARI

1.Tamsayım

2.Örnekleme araştırmaları

3.İdari kayıtlar

4.Kayıt sistemleri

5.Manyetik bant

6. Uzaktan algılama

DİE’NDE ÜRETİM SÜRECİ VE SÜREÇTEKİ KATILIMCI BİRİMLER

İSTATİSTİK ÜRETİM SÜRECİ  (SÜRECİ PAYLAŞAN BİRİMLER)

I.ÖN HAZIRLIK

1.Anket amaçlarının belirlenmesi( Ana faaliyet birimi )

2.Anket değişkenlerinin belirlenmesi ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

3.Örneklerin alınacağı kitlenin saptanması  ( Alt yapı birimi )

4.Soru kağıtlarının hazırlanması ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

5.Tabülasyon planının hazırlanması ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

6.Araştırma ile ilgili var olan bilgilerin önceden toplanması ( Ana faaliyet birimi )

7.Tahminlerde istenilen duyarlılık düzeyinin saptanması ( Alt yapı birimi )

8.Ölçüm metodlarının saptanması ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

9.Örnek seçimi öncesinde, çerçevelerin hazırlanması ( Alt yapı birimi )

10.Örneklerin seçilmesi ( Alt yapı birimi )

II.PLANLAMA VE ORGANİZASYON

11.Pre-test ve pilot çalışmalarının yapılması ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

12.Alan çalışmalarının planlanması ve organize edilmesi ( Tüm birimler )

13.Alan çalışmasında görev alacakların eğitimi ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

III.ALAN UYGULAMASI

14.Alan uygulama çalışması ( Tüm birimler )

IV.VERİLERİN ÖN KONTROLÜ

15.Verilerin edit, kodu ve işlenmesi ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

V.VERİLERİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARIMI VE KONTROLÜ

16.Verilerin elektronik ortama aktarılması ve kontrolü (Ana faaliyet ve alt yapı birimi)

17.Toplanan verilerin analiz edilmesi, özetlenmesi (Ana faaliyet birimi )

VI.İSTATİSTİKİ BİLGİ EĞİTİMİ

18.Verilerin tablolaştırılması ve bilgi haline dönüştürülmesi ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

19.İstatistiki bilgilerin analizi, kontrolü ( Ana faaliyet birimi )

VII.İSTATİSTİK BİLGİ ÜRETİM SÜRECİ

20.İstatistiki bilgilerin sunulması-yayın,disket,cd,vb. ( Destek ve alt yapı birimleri )

21.Gelecekte yapılacak olan anketler için yöntem, tasarım ve metodoloji konusunda çıkarımlar ( Ana faaliyet ve alt yapı birimi )

  

DİE’NÜN FAALİYETLERİ SONUCU ELDE ETTİĞİ NİHAİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ 

1.İstatistik

2.İndeks

3.Parite

4.Hesap

5.Envanter

6.Muhasebe

7.Gösterge

8.Yoğunlaşma oranı

9.Tahmin

10.Input-output tablosu

11.Had

12.Projeksiyon

13.Yorum

DİE’NÜN ÜRÜNLERİNİ SUNUM ÇEŞİTLERİ

1.Ana ürünlerin sunumu

1.1.Yayınlar

1.1.1.Süreli  istatistik yayınları

1.1.2.Türkiye istatistik yıllığı

1.1.3.Tarihi istatistikler serisi

1.1.4.Projeksiyonlar

1.1.5.Özetler

1.2. Haber bülteni

1.3. Elektronik ortam kapsamında sunulan ürünler

1.3.1.Disket

1.3.2.CD

1.3.3.Internet

1.4.Elektronik posta

1.5. Diğer kanallar (resmi yazı, faks, posta…)

2.Yardımcı ürünlerin sunumu

2.1.Yayın

2.1.1.Katalog

2.1.2.Sınıflama

2.1.3.Kapsam ve yöntem

2.1.4.Metodoloji

2.1.5.Sorularla istatistikler serisi

2.1.6.Çeviri

2.1.7.Yıldönümü

2.2.Broşür

2.3. Afiş

2.4.Günlük

VERİ DERLEME TEKNİKLERİ

1.Mevcut kayıtlar kullanılarak

2.İletişim araçları kullanılarak

2.1.Bilgisayar destekli telefonla görüşme tekniği (Computer assisted telephone interview-CATI)

2.2.Anketör olmaksızın bilgisayar ortamında tamamen bağımsız yapılan anket tekniği (Computerized self administered questionnaire-CSAQ)

2.3.Web tabanlı anketler

2.4.Dokunmatik veri girişi (Touch-tone data entry-TDE)

2.5.Ses tanımlama (Voice recognition-VR)

2.6.Elektronik ortamda veri transferi (Electronic data interchange-EDI)

2.7.Kağıtsız faks görüntüleme sistemi (Paperless data interchange)

3.Anket yolu ile (yüzyüze görüşme)

3.1.Kağıt yardımıyla veri derleme (Paper assisted personel interview-PAPI)

3.2.Bilgisayar yardımıyla veri derleme (Computer assisted interview-CAI)

4.Deneysel yolla

5.Gözlem yolu ile

6.Uzaktan algılama yolu ile

  

VERİ KALİTESİ VE GÜVENİRLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLER

1.Araştırma Öncesi Kaliteli Veri Üretmeye Yönelik Çalışmalar

1.1.Anket Formlarının İşlerliğinin Kontrolüne Yönelik Alan Uygulamaları

2.Araştırma Sonrası Verinin Kalite Kontrolüne Yönelik Çalışmalar

2.1. Veri Giriş Aşamasında Yapılan Kalite Kontrol Çalışmaları

2.2. Veri Giriş Operatörlerinin Performans ve Verimliliklerine Yönelik Test Uygulamaları

2.3. Veri Bütünlüğünü Sağlama ve Elektronik Edit Kod Süreci

2.4. Mekanik Edit ve Kayıt Doğrulama Çalışmaları

2.5. Cevap Güvenirliği Araştırması Uygulamaları

DİE TARAFINDAN YAPILAN MİKRO VE MAKRO BOYUTLU ANALİZLER

1. İşyeri esaslı yapılan çalışmalar

* Tarımsal işletmelerin yapısal analizi

* İmalat sanayiinde enerji tüketimi ve altyapı teknolojileri

* Yeni yerel sanayi odaklarının gelişiminin araştırılması

* Karşılaştırmalı üretim analizi ve imalat sanayiinde yabancı sermayeli işyerlerinin  karakteristik yapıları

* Küreselleşme süreci içinde verimlilik, teknoloji transferi ve işgücü piyasaları

* DİE-Ankara Sanayi Odası işbirliği imalat sanayi envanteri projesi

* Gümrük Birliğinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri

* 1994 yılı imalat sanayi makine parkı envanteri analizi

* Uluslararası hizmet ticareti araştırması (yurtdışı müteahhitlik hizmetleri anketi)

2. Hanehalkı esaslı yapılan çalışmalar

* Ekonomik reformlar, yaşam standartları ve sosyal refah araştırması

* İstihdam ve eğitim projesi

* Yerel işsizlik verileri, istihdam ve mesleklere göre ücret verileri projesi

* Çocuk istihdamı

* Yaşam standartları ölçüm araştırması

* Serilerin mevsimsel düzeltilmesi

DEMOGRAFİK İSTATİSTİK KAYNAKLARI

1. Hayati kayıt sistemi (Doğum kayıtları, Ölüm kayıtları, Evlilik kayıtları, Boşanma kayıtları)

2. Nüfus sayımları

3. Örneklem araştırmaları (ikili kayıt sistemi)

NÜFUS DEĞİŞİMİNİ ETKİLEYEN TEMEL BİLEŞENLER

1. Doğurganlık ile ilgili göstergeler

1.1. Doğrudan tahmin yöntemleri (Kaba doğum hızı, yaşa özel doğurganlık hızı, toplam doğurganlık hızı, net yenilenme hızı)

1.2. Dolaylı tahmin yöntemleri (P/F oran yöntemi, öz çocuk yöntemi)

2. Ölümlülük ile ilgili göstergeler

2.1. Doğrudan tahmin yöntemleri (Kaba ölüm hızı, bebek ölüm hızı, yaşa özel ölümlülük hızı, yaşam tablosu)

2.2. Dolaylı tahmin yöntemleri (Hayatta kalma oran yöntemi, Brass çocuk ölümlülüğü, tahmin yöntemi, Orphanhood yöntemi, Widowhood yöntemi)

3. Göç ile ilgili göstergeler (Yaşam boyu göç, net göç, net göç hızı, genel göç oranları, içeriye doğru göç oranı, dışarıya doğru göç oranı, net göç oranı, yaşa özel göç oranı, göç kayıtları)

NÜFUS PROJEKSİYONLARI

* Kuşak bileşenler yöntemi

* Matematiksel yöntemler

ÇOCUK ANALİZLERİ

1. Çocuk bilgi çağı

2. Çok göstergeli küme araştırması

3. Güvenlik birimine gelen/getirilen çocuk istatistikleri

  

KADIN ANALİZLERİ

1. Türkiye aile yapısı içinde başlık parası uygulaması

2. Kırdan kente göçün, evliliğin başlangıcındaki geleneksel tutumlara etkisi

3. Kadının resmi kimliğinin tanınması açısından resmi-dini nikah uygulaması

4. Kız çocukları açısından erken yaş evliliği

5. Şiddeti içselleştiren kadın profili

6. Kadının sosyo-ekonomik özelliklerinin doğurganlığının belirlenmesindeki rolü

7. Doğurganlığın belirlenmesinde ara değişkenlerin rolü: Bongaarts yöntemi uygulaması

8. Kente göç eden kadınların aile planlaması hizmetlerinden yararlanması

9. Resmi kimliğin tanınması açısından kız çocuklarının nüfusa kaydedilmesi

10. Çocuk işgücünde cinsiyete dayalı ayrımcılık.

11. Demografik açıdan GAP bölgesinde kadının durumu

12. İstanbul’da kadının durumu

13. Kadın ve sağlık sigortası

14. Toplumsal cinsiyet ve yoksulluk

Devam edecek…

Yararlanılan kaynak: 75. yılında Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın numarası 2460, Ankara, Mayıs 2001

Memet Özkan

bilgi@danismend.com

Scroll To Top