Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Mali İşler Yönetimi / İŞKUR İEP TEŞVİKLERİ

İŞKUR İEP TEŞVİKLERİ

İŞKUR İEP TEŞVİKLERİ – KASIM 2017

 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

KİMLER YARARLANABİLİR?

İŞVEREN

4857 sayılı İŞ Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a. maddesine tabi olarak en az iki sigortalı çalışanı bulunan

En az %50 istihdam taahhütü ve 60 günden az olmamak kaydıyla en az program süresi kadar istihdam taahhütü veren,

Kuruma kayıtlı özel sektör işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler

KATILIMCI

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamiş olanlar

İŞverenin 1. veya 2. derece kan hısmı veya eşi olmayanlar

Emekli olmayanlar

HANGİ EVRAKLAR İSTENİYOR?

BAŞVURU EVRAKLARI

1- İŞveren taahhütnamesi (EK-20)

2- Ön talep formu (EK-35)

3- İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği

4- İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya oda kaydı belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi işletmeye ait belgeler (aslı görülmek kaydıyla örneği)

5- Katılımcıdan sorumlu personelin iletişim bilgileri

KAÇ KATILIMCI ALABİLİRİZ?

KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ

* İEP’e başlayacak katılımcı sayısı, programın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalişan sayısı üzerinden belirlenir.

* En az iki çalışanı olmak kaydıyla işverenler toplam çalışan sayılarının %30’una kadar katılımcı talep edebilir. Katılımcı sayısının tespitinde tüm kesirler bir üst sayıya tamamlanır.

* Örnek: 14 çalişanı varsa; (14 x %30) = 4,2  5 katılımcı alabilir.

4 çalişanı varsa; (4 x %30 = 1,2  2 katılımcı alabilir.

PROGRAM SÜRESİ NE KADAR?

PROGRAM SÜRESİ

* İŞbaşı Eğitim Programları en fazla 3 ay (fiili 78 güne kadar) düzenlenebilir. Alt sınır yoktur.

* Programlar en fazla haftada 6 gün, günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere haftalık en fazla 45 saat olarak düzenlenir.

* Günde en az 5 saat düzenlenmesi şartıyla, haftada bir gün bile program düzenlenmesi mümkündür.

* Resmi tatil günlerinde –önceden belirtilmek şartıyla- İEP düzenlenmesi mümkündür.

* Vardiyalı çalışma düzenlenmesi mümkündür.

NEYE DİKKAT ETMELİYİZ?

ÇALIŞAN SAYISI KONTROLÜ

* İŞverenin, programın bittiği tarihteki çalıŞan sayısının programın başladığı tarihteki çalıŞan sayısından düşük olmaması gerekmektedir.

* Örnek:

10.03.2017 Program başlangıcı; 14 çalişanı varsa

10.06.2017 Program bitişi; en az 14 veya üzeri çalıŞan olmak zorundadır.

* İŞverenin programın bittiği tarihteki fiili çalıŞan sayısının, programın başladığı tarihteki fiili çalıŞan sayısından düşük olduğunun tespiti halinde; işveren bu tespit tarihinden itibaren 1 ay içerisinde programın başladığı ve bittiği tarih arasındaki fiili çalıŞan sayıları arasındaki farka karşılık gelecek sayıda kişiyi istihdam ettiğini 1 aylık sürenin bitiminden itibaren en geç 5 işgünü içinde il müdürlüğüne işe giriş bildirgesi ile birlikte bildirmezse işveren ile bu bir aylık sürenin son gününden itibaren 12 ay süreyle kurs ve program düzenlenmez.

İSTİHDAM EDİLECEK KATILIMCI SAYISI NASIL BELİRLENİYOR?

İSTİHDAM ŞARTI

* Program sonrasında gerçekleştirilecek istihdamın 60 günden az olmamak üzere en az program süresi kadar olması gerekmektedir.

* İstihdam yükümlülüğü, programın ¼’lük süresi sonunda programa devam eden katılımcı sayısı üzerinden hesaplanacak; ¼’lük süre sonunda programda katılımcı kalmamiş olsa dahi istihdam yükümlülüğü devam edecektir.

* İstihdamlar programın düzenlendiği işyerinde olacağı gibi farklı işyerinde de gerçekleştirilebilir. Ancak her durumda istihdamların mutlaka programın düzenlendiği meslekte olması gerekmektedir.

PROGRAMIN MALİYETİ NEDİR?

İŞKUR TARAFINDAN KARŞILANAN GİDERLER

*Katılımcıya işbaşı eğitim programına katıldığı her bir fiili gün için 54,00 TL

(Öğrenciler 40,5 TL, işsizlik ödeneği alanlar 27 TL)

* Genel Sağlık Sigortası primleri

* İŞ Kazası ve Meslek Hastalığı primleri

İŞVERENLER PROGRAM SÜRESİNCE HERHANGİ BİR GİDER ÖDEMEMEKTEDİR!

NEDEN İEP DÜZENLEMELİYİZ?

PROGRAMIN AVANTAJLARI

* Katılımcılar, programdan yararlanma şartlarını taşımak kaydıyla, tamamen işverence belirlenen şartlara uygun olarak seçilir.

* Katılımcılar, herhangi bir modül programa bağlı olmaksızın doğrudan mesleğe yönelik işbaşı eğitime tabi tutulurlar.

* İŞveren gelecekteki çalıŞanı tanıma ve yetiştirme fırsatı kazanır.

* Özellikle üniversite öğrencileri ve mezunları için çalişma kültürü ve iş deneyimi kazanma fırsatı sağlar.

* İŞverenler için 6645 sayılı yasa kapsamında teşviklerden yararlanma fırsatı sağlar.

6645 SAYILI KANUN NEDİR?

TEŞVİK SÜRESİ

* 31.12.2017 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İŞsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

* Öncelikle sigortalıların brüt kazançlarının tamamı üzerinden beş puanlık prim indirimi hesaplanacak, ardından sigortalının asgari ücrete olan kazançları üzerinden hesaplanan kalan sigorta prim işveren hissesine isabet eden primlerin tamamı İŞsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır

* Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dişında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmektedir.

6645 SAYILI TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

İŞVEREN

6645 sayılı Kanun numarası ile düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde ilgili Kuruma verilmesi

İŞe alındıkları takvim yılından bir önceki takvim yılındaki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılmaları

İŞ ARAYAN

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmaları

31/12/2017 tarihine kadar işbaşı eğitim programını tamamlamiş olmaları ve programını bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınmış olmaları

Tamamladıkları işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınmaları

Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

İŞverenin geçmişe yönelik prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması

İŞyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması

 

Derleyen : Memet Özkan – www.danismend.com

Kasım 2017 EBSO İşkur sunumundan derlenmiştir

 

Scroll To Top