Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Bilgi Yönetimi / KOBİ’LER – 2

KOBİ’LER – 2

 

İTO’YA KAYITLI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN ŞEMATİK İFADESİ

% 89.3 sermaye piyasasına açılmayı düşünüyor.

Firma yöneticileri arasında 20 yıl ve üstü iş tecrübesine sahip olanlar en yüksek payı alıyor.

% 95’nin teknolojik transfer ve teknik enformasyon hakkında bilgisi yok.

% 89 hükümetin bu işletmelerin geliştirilmesi ile ilgili politakasını bilmiyor.

%57’si Organize Sanayi Bölgesini bilmiyor.

%93’ü bu tür işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlama sorunlarına yönelik kuruluşları bilmiyor.

%49’unun kullandığı teknolojik seviye hakkında bilgisi yok.

Yabancı dil bilme, işletmenin gelişmesine etki eden faktörler arasında en son sırada.

Piyasanın  iyi takibi, işletmenin gelişmesine etki eden faktörler arasında ilk sırada.

Otomasyon, modern işletmecilik, ölçek ekonomisi gibi işletmelere yabancı terimler çok şey ifade etmiyor.

 

KREDİ FAİZLERİNİN YÜKSEKLİĞİ KARŞISINDA FİRMALARIN TUTUMU (ÖNCELİK SIRASINA GÖRE)

1 – Stokları azaltma

2 – Öz kaynağı artırma

3 – Yatırım projelerinin ertelenmesi

4 – Personel tasarrufu yapılması

 

KREDİ KULLANIMINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

(ÖNEM SIRASINA GÖRE)

1- Kredi faizlerinin yüksekliği

2- Vadenin kısa oluşu

 

DİĞER FİNANSAL VE MALİ ÖZELLİKLER

%65’inde sermaye artırımı ciro ve kârlılık arasında ilişki yok.

% 40.2’sinde sermaye ciro ve kârlılık ilişkisi ile sermayenin dönüşüm hızı ve kârlılığı arasında normal ilişki var.

 

DÜŞÜK KAPASİTE İLE ÇALIŞMA

Birinci neden talep yetersizliği, ikinci mali sorunlar, üçüncü kalifiye eleman yetersizliği.

Talep yetersizliğinin kaynağı % 71.8’ine göre iç talep yetersizliği.

Talep yetersizliğine neden olan mali sorunların başında (% 61) diğer sorunlar şeklinde ifade edlen serbest piyasadan borçlanma gelmekte. İkinci olarak yüksek faizler.

Düşük kapasite ile çalışmanın hammadde yetersizliği nedenleri (% 74.6) yerli hammadde yetersizliği gelmekte.

 

YATIRIMLAR

YATIRIM YAPMAMA NEDENLERİ

Talep yetersizliği

Bilgi eksikliği

Bürokratik engeller

 

YATIRIM TEŞVİKLERİ

Yatırımlarda teşvik sistemini % 4.1 olumlu buluyor.

Karşılaşılan bürokratik zorluklarda belediyelerle olan ilişkiler ilk sırayı, vergi iadeleriyle olan sorunlar, ikinci sırayı almakta.

 

İHRACATTA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

% 89.4 güçlüklerle karşılaşıyor

Güçlüklerde ilk üç sıra

- Bürokratik engeller

- Banka hizmetlerinin yetersizliği

- Dış ticareti yönlendiren kurumların yetersizliği

 

TEŞVİKLER

Teşviklerden yararlananların tamamı ihracata ait teşviklerden yararlanıyor.

Yatırıma ve üretime ait teşviklerden hiç yararlanılmıyor.

 

İŞLETMELERİN GELİŞİMİNE TESİR EDEN GENEL SORUNLAR

Hükümetin izlediği ekonomik politika işletmelerin % 36.4’üne tesir ediyor.

İşin gelişimine tesir eden iş yerine ait öncelikli sorunlarda ilk sırayı yönetim almakta. İkinci finansman, üçüncü pazarlama gelmekte.

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖNERİLER

SORUNLAR

Genel kredi hacmi içinde  küçük orta ölçekli işletmelere açılan kredilerin toplam içindeki payı çok düşük. Buna bağlı olarak da verilen kredi miktarları çok az.

 

FİNANSAL SORUNLAR

Kaynak temininde teminat güçlülüğü

 

TEMİNAT SORUNU

Bu işletmelerin mali yapılarının zayıflığı, düzenli muhasebe kayıtlarına sahip olmamaları teminat almayı güçleştirmektedir.

 

ÖZ SERMAYE

Öz sermaye yetersiz

 

FİNANSAL SORUNLAR

Tasarruf yetersiz

Yatırım kredileri yetersiz

Sermaye piyasasına giremiyor

Vergi muafiyetleri yok

Faiz oranları yüksek

Eksik rekabet koşulları geçerli

 

YAPISAL SORUNLAR

Teknolojik yenilik, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yokluğu

Bilgi akışı yok

Eğitim ve danışmanlık hizmeti yetersiz

 

BÜROKRATİK ENGELLER

Bu işletmeler, gerek kuruluş gerekse, faaliyet sırasında kamu kuruluşlarıyla olan ilişkilerinde bürokratik engellerle karşılaşmakta

 

 

Derleyen:  Memet Özkan

memeto@hotmail.com

 

 

 

Yararlanılan kaynak: 

Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, ITO, 1991-25

Scroll To Top