Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / EĞİTİMLER / MALİ İŞLER VE FİNANSMAN EĞİTİMLERİ

MALİ İŞLER VE FİNANSMAN EĞİTİMLERİ

Mali işler, vergi ve finansman eğitimleri, işletmelerin mevzuata dayalı ve yönetsel mali-finansal performanslarının iyileştirilmesi  ve yürütülmesi ile ilgili temel ve ileri seviyedeki uygulama bilgilerini kapsar.

1-Mali Tabloları Okuma ve Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti

-İşletmenin Tanımı

-Muhasebenin Tanımı

-Muhasebenin Temel Kavramları

-Muhasebenin Tarafları (Mali Tablo Kullanıcıları)

-Mali Tabloların Tanımı ve Nitelikleri

-Mali Tabloların Kullanım Sınırları

-Hesap Kavramı

-Temel Mali Tablolar

-Bilanço

-İşletme Sermayesi (Brüt-Net)

-Gelir Tablosu

-Kar, Faaliyet Karı  kavramları

-Satışların Maliyeti Tablosu

-Harcama-Maliyet-Gider Kavramları

-Duran Varlık ve Amortisman

-Mali Tabloların Analizi Nedir?

-Bilanço Makyajına Neden İhtiyaç Duyulur

-Dönemsel Kaydırmalar, Gelecek Dönemlere İlişkin Gider Hesapları

-Dönen Varlıklarda Makyajlama (Kasa, Banka hesapları, Alacaklar, Stoklardaki Gerçeğe Aykırı Gösterimler)

-Duran Varlıklarda Makyajlama

-Ortaklar Hesabı ve Net İşletme Sermayesine Etkileri

-Yabancı Kaynaklara İlişkin Gerçeğe Aykırı Gösterimler

-Reeskont İşlemlerinin Mali Tablolara Etkisi

-Finansman Giderleri Varlıkları ve Karı Nasıl Etkiler

-Doğru Ayrılmayan Karşılıkların Etkileri, Uygulamadaki Karşılık Zorunlulukları

-Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Kar Aktarımının Mali Tablolara ve Kara (Vergiye) Etkileri

-Örtülü Sermayenin Mali Tablolara ve Kara (Vergiye) Etkileri

-Kayıtdışı İşlemlerin Mali Tablolara Etkileri

-Temel Mali Analiz Teknikleri

 

2-Dönem sonu kapanış işlemleri

-Dönem Sonu/Değerleme Günü Kavramları

-Değerleme İşlemlerine ilişkin Usul ve Esaslar

-Hazır Değerlerde Dönem Sonu İşlemleri

-Ulusal ve Yabancı Para Kasaları Dönem Sonu İşlemleri

-Alınan ve Verilen Çeklerde Dönem Sonu İşlemleri

-Menkul Kıymetler İle İlgili Dönem Sonu İşlemleri

-Menkul Kıymetlerde Değer Düşüklüğü

-Hisse Senetleri, Yatırım Fonu Katılma Belgeleri, Devlet TahviliHazine Bonosu

-Dönem Sonu İşlemleri

-Alacak ve Borçlarda Dönem Sonu İşlemleri

-Mevduat ve Kredi Sözleşmelerinden Doğan Borç ve Alacaklar

-Yabancı Para Cinsinden Borç ve Alacaklar

-Alacak ve Borç Senetleri Reeskontu

-Şüpheli Alacaklar

-Değersiz Alacaklar

-Vazgeçilen Alacaklar

-Ortaklardan Alacaklar Hesabında Dönem Sonu İşlemleri

-Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Uygulaması

-Stoklarla İlgili Dönem Sonu İşlemleri

-Finansman Giderlerinin Stok Maliyetine Etkisi

-Değeri Düşen Mallar

-İmal Edilen Malın Maliyetinin Tespiti

-Zayi Olan veya Çalınan Mallarda Dönem Sonu İşlemleri

-Sabit Kıymetlerle İlgili Dönem Sonu İşlemleri

-Sabit kıymetlerle İlgili Finansman Giderleri

-Sabit Kıymetlerin Satışı

-İşletmeden Çekilen Kıymetler

-Sabit Kıymetlerin Zayi Olması ve İşletmeden Çekilmesi

-Amortisman Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Dönem Sonu İşlemleri

-Mali Duran Varlıklarda Dönem Sonu İşlemleri

-Bağlı Menkul Kıymetler, İştirakler, Bağlı Ortaklıklar

-Yenileme Fonu Uygulaması

-Özel Maliyetler Konusu Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları

-Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Dönem Sonu İşlemleri

-Finansal Kiralama Leasing İşlemlerinde Vergi Ve Muhasebe Uygulaması

-Banka Kredileri Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları

-Ortaklara Borçlar Hesabında Dönem Sonu İşlemleri

-Örtülü Sermaye Uygulaması

 

3-Temel muhasebe ve tekdüzen hesap planı 

-İşletme Tanımlaması

-İşletme Türleri

-Şahıs Firmaları Şirketler

-Muhasebe Nedir?  İşlemler Nasıl Yapılır?

-Muhasebe ve Vergi Kavramları

-İşletme Kuruluş Süreci

-Şahıs Firmaları

-Şirketlerde Kuruluş Aşamaları

-Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Amacı ve Kapsamı

-Muhasebenin Temel Kavramları

-Tek Düzen Hesap Planına Pratik Bakış

-Hesap Planında Çok Kullanılan Hesap Uygulamaları

-Tekdüzen Hesap Planının İşleyişi

-Aktif Hesaplar

-Pasif Hesaplar

-Gelir Tablosu Hesapları

-Gider Hesapları

-Belge ve Kayıt Düzeni

-Belgeden Bilançoya Muhasebe Süreci

-Defterler

-Muhasebe Kayıtlarının Mali Tablolara Kadarki Süreci

-Örnek uygulamalı bir işlem(Monografi).

 

4-Yargıtay kararları ışığında iş hukuku

-Açıklamalı yeni iş hukuku

-Yargıtay kararları ışığında iş Kanununun Başlıca Hükümleri ve Uygulamaları

-İŞ hukukunda Eşitlik ilkesi

-4857 sayılı iş kanununun kabulü sonrasında Yargıtay kararları

-Yargıtay kararları ışığında süreli Fesihte iş Arama izni

-Yargıtay kararları ışığında iş Kazaları

-İş kazasında işverenin Hukuki ve cezai sorumlulukları

-Yargıtay kararları ışığında İbraname

-Yargıtay kararları ışığında işçi lehine Yorum

-İşe iade davası lehine sonuçlanan işçinin işe başlatılmaması durumunda ihbar Tazminatı

-Güncel Yargıtay kararları ışığında iş Hukukunda Bilirkişilik Müessesesi

-İnceleme,işe iade davası açma süresi

-Bireysel iş Uyuşmazlıkları ve Yargısal çözüm

-İş güvencesi kapsamında performans değerlendirilmesi

 

5-Vergi inceleme sürecinde Mükellef Hakları ve Yükümlülükleri

-Vergi incelemelerinde Mükellef Hakları ve idarenin yükümlülüğü

-Vergi inceleme sürecinde Mükellefin Temel Hakları

-Vergi inceleme Hukukunda Yenilikler

-Türk vergi Hukukunda Vergi incelemesi

-Vergi Hukuku açısından Mükellef Haklarının Değerlendirilmesi

-Örneklerle Vergi incelemeleri

-Mükellefe haklarını gözetme fırsatı

-Vergi inceleme sürecinin Yönetilmesi

-Mükellef Haklarına Vergi Dairesi Çalışanların Bakışı

-Mükellef Hakları,uyuşmazlık ve çözüm yolları

-İflas sürecinde vergi Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

-Vergi inceleme Raporunda Meslek Mensuplarının sorumlulukları

-Bir Mükellef Hakkı olarak Mirasın Reddi

 

6-Kaçakçılık suçları ve Naylon Fatura İhtilafları

-Resmi Belgede Sahtecilik Suçları

-Vergi Mahremiyeti İhlal Suçları

-Piyasada Naylon Fatura olarak bilinen sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı Belge

-Yargı Kararları ışığında Sahte Fatura Düzenleme Fiili

-Yargı Kararları ışığında Sahte Fatura Kullanma Fiili

-Sahte ve Muhteviyatı itibariyle Yanıltıcı Belge Kullanımı ile ilgili Danıştay Kararları

-Vergi incelemesi ile Hukuka uygun elde edilmeyen deliller

-Naylon fatura suçlamasına karşı alınacak önlemler

-Naylon fatura suçunun cezası

-İnceleme elemanına sunulmayan Belgelerin Mahkemeye Sunulması

-Bilmeden naylon fatura kullanmanın cezası

-Sahte Fatura,vergi İnceleme Raporu, Vergi Ziyaı Cezası, Zamanaşımı

-İncelenen Mükelleflere inceleme esnasında dikkat etmeleri gereken Hususlar

 

7-Vergi İhtilafları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

-Vergi Davalarının Hukuk Niteliği

-Ne zaman uzlaşılır, ne  zaman dava açılmalı?

-Vergi uyumsuzlukları ve çözüm önerileri

-Vergi ihtilafları ve dikkat edilmesi gereken Hususlar

-Vergi anlaşmazlıklarının Yargı Aşamasında çözümlenmesi

-Vergi Hukukunda ispat ve delil

-Vergi Hukukunda Zaman Aşımı

-Vergi Hatalarında Düzeltme

-Vergi Davası Açılmasının sonuçları

-Vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları

-Sözleşmelerde damga vergisi

-Ba-Bs Bildirim Formlarında dikkat edilecek Hususlar

-İktisat ve Hukuk Disiplini Çerçevesinde Vergi Suçlarının İtirafını Teşvik Eden Düzenlemeler

-Hapis cezasını gerektiren vergi suçlarında dava zaman aşımı ve zaman aşımının Başlangıcı

 

8-Adli Muhasebe Uygulamaları ve Hile Yolsuzluk Denetimi

-Adli Muhasebe Kavramı

-Adli Müşavirlik Mesleği

-Adli Müşavirlik Mesleğinin Konusu

-Adli Muhasebecilik Mesleği

-Adli Muhasebecilik Mesleği” ve Mesleğin Dünya’daki Gerekliliği

-Türk Hukukunda Bilirkişilik

-Dava Destekleri (Hukuki Destek)

-Adli Muhasebede Uzman Tanıklık (Bilirkişi uzman Tanıklığı)Mesleği

-Suistimal, Hile, Yolsuzluk Araştırmacılığı

-Adli Muhasebede uzman Tanıklık uygulaması ve Aklama suçuyla mücadele

-Mesleki Hile –Adli denetim

-Adli muhasebeciliğe Hakimlerin Bakış açısı

-Adli Ekspertiz

-Yalan Tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak

-İşletmelerde Hile denetimi

 

9-Bilanço Okuma Teknikleri Ve Finansal Analiz

-Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal verileri Değerlendirme

-Muhasebe süreci

-Muhasebenin temel kavramları

-Mali tablo ilkeleri:

a) Gelir tablosu ilkeleri

b) Bilanço ilkeleri

-Muhasebe sisteminin dayanakları

-Ticari defterler ve belgeler

-Örtülü sermaye ve örtülü kazanç

-Bilanço ve gelir tablosu türleri

-Hesaplar ve hesap grupları itibarıyla bilanço ve gelir tablosu hesaplarının incelenmesi

-Birbiri ile ilişkili hesaplar ve yorumu

-Bilanço hileleri

-Bilançoda performans artışına işaret eden kalemler

-Temel analiz ve uygulamalar

-Analiz çeşitleri

a)Karşılaştırmalı mali tablolar analizi

b)Dikey analiz

c)Trend analizi

d)Oran analizi

-Uluslararası muhasebe standartlarına göre düzenlenen mali tablo çeşitleri

-Gerçek şirket verileri üzerinden mali tablo okuma  uygulamaları

-Hızlı Bilanço Analizi

-Mali Analiz Ve Teknikleri

-Finansal Piyasalar Analizi ve Tahmin Yöntemleri

-Finanscı olmayan yöneticiler için Finans ve Finansal Tablo Analizi

-Finansal verilerin Analizi ve Yorumlanması

-Finansal Rasyoların önemi

 

10-KDV iadesi Uygulamaları

-KDV de son değişiklikler ve Yeni KDV iade Sistemi

-İhracat şekline göre KDV İstisna ve İade Uygulaması

-Tam istisna mal ihracı ve KDV iadesi

-İhraç kayıtlı mal alışı ve ihracatçıya KDV iadesi

-Uluslararası Taşımacılıkta KDV iadesi

-Bavul Ticaretinde KDV istisnası Uygulaması

-KDV iade ve Mahsup İşlemleri

-KDV iadesinde ortak Hususlar

-KDV İadesi Usul ve Esasları ile özellik arz eden Hususlar

-KDV iade ve Mahsuplarına ilişkin Tablo

-KDV Uygulamalarında özellik arz eden Durumlar

-İhraç edilen Malın Bünyesine giren KDV nin  Hesaplaması

-KDV de önceki dönem Yüklenilen vergilerin iadesi

 

11-İşletme Bütçeleri Hazırlama ve Bütçe Kontrol

-Bütçe nedir, Bütçe nasıl Hazırlanır ,nasıl hesaplanır

-Bütçe Hazırlama Teknikleri

-Planlama ve kontrol kavramları

-Bir kâr planlama ve kontrol aracı olarak bütçeleme

-Bütçeleme ile ilgili önemli maliyet kavramları

-Başarılı bir bütçeleme sisteminin koşulları

-Bütçelemenin organizasyonu

-Bütçeler sistemi (Ana bütçe):

-Satış bütçesi

-Üretim bütçesi

-Direkt malzeme bütçesi

-Direkt işçilik bütçesi

-Genel üretim maliyetleri bütçesi

-Satış ve yönetim giderleri bütçesi

-Nakit bütçesi

-Bütçelenmiş gelir tablosu ve bilanço

-Esnek bütçe ve performans analizi

-Maliyet kontrolu ve sapma analizleri

-İşletme Bütçeleri Hazırlama ve Bütçe Kontrol

 

12-Maliyet Muhasebesi

-Temel Kavramlar

-Maliyet muhasebesinin amaçları

-Muhasebede maliyet ve gider kavramları

-Maliyetlerin çeşitli açılardan sınıflandırılması

-Mamul Maliyetinin Unsurları

-Hammadde maliyetleri

-İşçilik maliyetleri

-Genel Üretim Maliyetleri

-Üretim işletmelerinde Maliyet Dağıtım Sorunları

-Birim Maliyetlerinin Belirlenmesi

-Sipariş maliyet sistemi

-Safha maliyet sistemi

-Birleşik imalatta maliyetleme sorunları

-Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Uygulamaları

-Maliyetlerin muhasebe sisteminde izlenmesi: 7/A ve 7/B seçenekleri

-Satışların maliyeti tablosu

-Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

-Yalın Üretim Uygulamaları

 

Şirketinizde uygulayabileceğiniz Mali İşler ve Finansman eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen arayınız.

 

Scroll To Top