Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Mali İşler Yönetimi / SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ

SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ

SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ – 2017/KASIM

 

Sigorta prim teşvikleri ülkemizde;

 İstihdamın ve üretimin arttırılması,

 Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,

 Kayıt dışı istihdamın engellenmesi,

 Engelli istihdamının arttırılması,

 Genç ve kadınların iş gücüne katılımının sağlanması,

gibi amaçlarla işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede devletçe karşılanması anlamına gelmektedir.

 

SGK prim oranları;

 %20 Yaşlılık, Malullük, Ölüm (%11 İşveren, %9 Sigortalı)

 %12.5 Genel Sağlık Sigortası (%7.5 İşveren, %5 Sigortalı)

 %2 Kısa Vadeli Sigorta Primi

olmak üzere toplam %34.5’tir.

 

Prime Esas Kazanca Dahil Ödemeler

Hak edilen ücret,

Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemeler,

İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar (Asgari ücretin %30’unu geçen tutarlar),

İdare veya yargı mercilerince verilen kararlar gereğince, niteliği yukarıda belirtilen şekilde olan ve sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerdir.

 

Şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu 11 farklı prim teşvikinin yürütülmesini sağlamaktadır.

 

SGK Teşvik Uygulamaları

5510 Sayılı Kanun gereğince;

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesinden 5 puanlık indirim

Yurtdışına götürülen/gönderilen sigortalılar için uygulanacak 5 puanlık indirim

İlave 6 puanlık indirim

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar uyarınca uygulanan teşvik

 

Diğer kanunlar gereğince;

Genç ve kadın istihdamı ile mesleki belgesi olan sigortalıların istihdamı halinde uygulanacak teşvik

İşbaşı eğitim programını bitirenlerin istihdamı halinde sağlanacak teşvik

Engelli sigortalıların istihdamı halinde sağlanacak teşvik

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki teşvik

İşsizlik ödeneği alan sigortalıların istihdamı halinde sağlanacak teşvik

Kültür yatırım ve girişimlerine uygulanan teşvik

4447 Geçici 17. Madde Sigorta Prim ve Gelir Vergisi Desteği

 

1) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim

 

Yasal Dayanak:

 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi

 2008/93, 2009/139 ve 2011/45 sayılı Genelgeler

Başlama Tarihi: 1/10/2008 Finansmanı: Hazine

İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Kuruma vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

 

ÖRNEK: Prime Esas Kazanç Tutarı: 2.000,00- TL

Ödenmesi Gereken;

Sigorta primi sigortalı hissesi (%14) : 280,00 TL

Sigorta primi işveren hissesi (%20,5) : 410,00 TL

Sigorta primi sigortalı + işveren hissesi toplamı: 690,00 TL

Hazinece karşılanacak tutar (%5) : 100,00 TL

Teşvik uygulaması sonrasında işverenin ödemesi

gereken tutar : 590,00 TL

 

2) Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanacak İşveren Hissesi Sigorta Primi Teşviki

 

Yasal Dayanak:

 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi

 2013/30 sayılı Genelge

Başlama Tarihi :1/6/2013 Finansmanı: Hazine

İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Kuruma vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

 

ÖRNEK: Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış olan Irak’a çalıştırmak üzere götürülen 1 işçinin 2017/Şubat ayına ilişkin prime esas kazanç tutarının 2.000,00- TL olduğu varsayıldığında;

Ödenmesi Gereken;

GSS primi İşveren payı (%7,5) : 150,00 TL

GSS primi sigortalı payı (%5) : 100,00 TL

K.V.S.P. (%2) : 40,00 TL

Sigorta primi sigortalı + işveren hissesi toplamı : 290,00 TL

Hazinece karşılanacak tutar (%5) : 100,00 TL

Teşvik uygulaması sonrasında işverenin ödemesi gereken tutar : 190,00 TL

 

Kapsamda Olanlar

Özel sektör işyeri işverenlerince;

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçilerinden,

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeler ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelere 5510 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında geçici görevle gönderilen sigortalıların Türkiye’deki sigortalılık statüsüne göre ödenecek sigorta primlerinde sigorta kolları bakımından genel sağlık sigortası primlerinin bulunması halinde, bahse konu işçilerden,

Almanya ile yapılan “İstisna Akdi” sözleşmesi çerçevesinde Almanya’ya çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerden,

dolayı, genel sağlık sigortası primlerinde beş puanlık indirimden yararlanılacaktır.

 

Kapsam Dışı Olanlar

Resmi sektör işyerlerinde (5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işyerleri)

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işlerinde, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerinde, çalıştırılan sigortalılardan dolayı,

Türkiye – Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve İdari Anlaşması gereğince Libya’da Türk müteahhitleri yanında çalışan Türk işçileri hakkında genel sağlık sigortası primi hariç diğer sigorta kolları uygulandığından, Libya’ya çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerden dolayı, genel sağlık sigortası primlerinde 5 puanlık indirimden yararlanılamaz.

 

3) On ve Üzeri Sigortalı Çalıştıran İşverenlere Yönelik İlave 6 Puanlık İndirim

 

Yasal Dayanak:

 5110 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası

 2013/30, 2016/8 sayılı Genelgeler

 30/5/2013 tarih ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

Başlama Tarihi : 1/1/2013 Finansmanı: Hazine

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiş ve bahse konu değişiklik 1/3/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

ÖRNEK: (A) gerçek kişi işverenince çalıştırılan 12 sigortalının 2017/Mart ayına ilişkin prim ödeme gün sayısının 360, prime esas kazanç tutarının ise 24.000,00 TL olduğu varsayıldığından;

24.000,00 TL x %5 = 1.200,00 TL M.Y.Ö. Beş puanlık indirim tutarı

360 x 59,25 TL (Günlük A.Ü.) = 21.330,00 TL (360 güne isabet eden prime esas kazanç alt sınırı)

21.330,00 X %6 = 1.279,80 TL 6 Puanlık ilave indirim

Toplam Hazinece Karşılanacak tutar = 2.479,80 TL

İşverence ödenecek tutar;

20.000,00 TL x %34,5 = 8.280,00 TL – 2.479,80 TL = 5.800,20 TL

 

Kapsamda Olanlar

30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I), (II), ve (III) sayılı listelerde yer alan 51 İl ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren ve 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık indirimden yararlanmakta olan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri teşvik kapsamındadır.

 

Kapsam Dışı Olanlar

Resmi sektör işyerlerinde (5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işyerleri),

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işlerinde, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri işyerlerinde, Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanılamaz.

 

4 yıl-I-Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak

5 yıl-II-Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat

6 yıl-III-Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri

NOT: 5510 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlandığı süreler içinde 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine yönelik ilave 6 puanlık sigorta primi indiriminden yararlanamamaktadır.

 

4) Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik

 

Yasal Dayanak:

5510 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesi

14/7/2009 tarihli, 2009/15199 sayılı ve 15/6/2012 tarihli, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

2009/1 ve 2012/1 sayılı Tebliğler

2011/54, 2012/30 ve 2012/37 sayılı Genelgeler

Başlama Tarihi: 1/6/2011 Finansmanı: Hazine Müsteşarlığı / Ekonomi Bakanlığı

 

Teşvik Kapsamında Sağlanan Destek

Kapsama giren sigortalıların prime tabi tutulacak kazançlarının, 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta priminin işyerinin;

1,2,3,4 veya 5inci bölgede kurulu olması halinde işveren hissesi prim tutarının,

6’ncı bölgede kurulu olması halinde sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının,

Gemi yatırımı olması halinde ise hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın işveren hissesi prim tutarının tamamı Ekonomi Bakanlığınca karşılanır.

NOT: 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine yönelik ilave 6 puanlık sigorta primi indiriminden yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlandığı süreler içinde 5510 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanamamaktadır.

 

ÖRNEK

(D) Limited Şirketince, 2017 Ocak ayına ilişkin 25510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı 5 sigortalı için,

Prim ödeme gün sayısının: 150 gün

Prime esas kazanç tutarının: 10.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

10.000,00 TL x %5 = 500,00 TL (Hazinece karşılanacak tutar)

150 x 59,25 TL (Günlük A.Ü.) = 8.887,5 TL (150 güne isabet eden prime esas kazanç alt sınırı)

%20,5 – %5 = %15,5 (Beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi)

8.887,50 TL x %15,5 = 1.377,56 TL (Ekonomi Bakanlığınca karşılanacak tutar)

Bu durumda işveren tarafından ödenek olan tutar;

10.000,00 TL x %34,5 = 3.450,00 TL değil,

3.450,00 TL – (500,00 + 1.377,56) = 1.572,44 TL olacaktır.

 

Kapsamda Olanlar

Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenerek tamamlama vizesi yapılmış işyerleri,

Gemi inşaatı yatırımları teşvik kapsamındadır.

 

Kapsam Dışı Olanlar

15/6/2012 tarihi itibariyle;

21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri,

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında teşvik hükümleri uygulanmaz.

 

Yararlanma Şartları

Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesinin alınmış olması,

Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç)

İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, (İşverenin gerçek kişi olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan [5510/4-1b kapsamındaki] yasal ödeme süresi geçmiş prim borçlarına da bakılmaktadır.)

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması,

E-borcu yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması,

Aylık prim ve hizmet belgelerinin (25510, 16322, 26322) yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu yönünde bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

 

I-Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla

II-Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri hariç), Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

III-Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak

IV-Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas

V-Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat

VI-Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

 

Teşvikten Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında veya büyük ölçekli ya da stratejik yatırımlardan dolayı, teşvik belgesinin tamamlama vizelerinin yapılmasının ardından, teşvikten yararlanılacak olan işyerlerine ilişkin bilgilerin Ekonomi Bakanlığınca Kurumumuza elektronik ortamda bildirildiği tarihi takip eden ay başından,

Gemi yatırımlarından dolayı, Ekonomi Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmek kaydıyla teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden ay başından başlanılarak yararlanılabilecektir.

Teşvikten Yararlanılabilecek Azami Sigortalı Sayısı

Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,

Diğer yatırım cinslerinde ise (tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirmesi, entegrasyon yatırımlarında) mevcut sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

 

5) Genç ve Kadın İstihdamı İle Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

 

Yasal Dayanak:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi

2011/45 sayılı Genelge

Başlama Tarihi :1/3/2011 Finansmanı: İşsizlik Sigortası Fonu

Prime esas kazanç üst sınırına kadar olmak üzere, tahakkuk eden primlerin işveren hissesine düşen payın tamamı İşsizlik Sigortası fonu tarafından karşılanmaktadır.

 

ÖRNEK: 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine göre sigortalılar yönünden aranılan şartlara sahip olan (A) sigortalısının, (K) Limited Şirketine ait kırtasiye malzemeleri satışı faaliyet konulu işyerinde 20/3/2015 tarihinde işe alındığı ve bahse konu işyerinin son altı aylık dönemde, 2015/Şubat ayı: 6, 2015/Ocak ayı: 3, 2014/Aralık ayı: 3, 2014/Kasım ayı: 5, 2014/Ekim ayı: 5, 2014/Eylül ayı: 6 sigortalı çalıştırılmış olduğu varsayıldığında;

Baz alınan aylardaki toplam sigortalı sayısı: 28,

Ortalama sigortalı sayısı : 28/6 = 5 olacaktır.

Bu durumda, söz konusu işyerinde 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten 6 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir.

 

ÖRNEK

Kapsama giren (A) sigortalısına ilişkin 2017/Mart ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin 6111 kanun numarası seçilmek suretiyle;

Prim Ödeme Gün Sayısı : 30 gün

Prime Esas Kazanç Tutarı : 2.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

2.000,00 TL x %5 = 100,00 TL (Hazinece karşılanacak tutar)

%20,5 – %5 = %15,5 (Beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi)

2.000,00 TL x %15,5 = 310,00 TL (İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutar)

Bu durumda işveren tarafından ödenek olan tutar;

2.000,00 TL x %34,5 = 690,00 TL değil,

690,00 TL – (100,00 + 310,00) = 280,00 TL olacaktır.

 

Sigortalı Açısından Yararlanma Şartları

1/3/2011 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmak

Fiilen çalışmak

18 yaşından büyük olmak

İşe başladığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamak

 

İşveren Açısından Yararlanma Şartları

Özel sektör işvereni olmak (Kamu idaresi olmamak, 2886,4734 ve uluslararası anlaşma)

Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

İşyerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş ve idari para cezası borcunun bulunmaması

Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermek

Sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemek

Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin bulunmaması

 

Teşvikten Yararlanma Süreleri

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar için 48 ay*

Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay*

Yukarıda belirtilen nitelikte sahip olmayanlar için 24 ay*

29 yaşından büyük erkeklerden;

Mesleki yeterlilik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan için 24 ay*

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı, Kanunda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 6 ay*

*Bu kapsama girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay eklenir.

 

6) İşbaşı Eğitimi Programını Tamamlayanların İstihdamı Halinde Uygulanan Sigorta Prim Desteği

 

Yasal Dayanak:

 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesi

 2016/1 sayılı Genelge

Başlama Tarihi : 23/4/2015 Finansmanı: İşsizlik Sigortası Fonu

Teşvik Kapsamında Sağlanan Destek

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre, aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar İşsizlik Sigortası fonu tarafından karşılanmaktadır.

 

ÖRNEK

(A) Anonim Şirketinde 1/10/2015 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;

Prim ödeme gün sayısının: 30

Prime esas kazanç tutarının ise 2.000,00 TL olduğu varsayıldığında,

bahse konu sigortalı için;

2.000,00 TL x %5 = 100,00 TL Hazine,

30 x 59,25 TL (Günlük A.Ü.)= 1.777,50 TL (30 güne isabet eden prime esas kazanç alt sınırı)

%20,5 – %5 = %15,5 (Beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi)

1.777,50 TL x %15,5 = 275,51 TL İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır

Dolayısıyla, işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi;

2.000,00 TL x %34,5 = 690,00 TL – ( 100,00 + 275,51 ) = 314,49 TL olacaktır.

 

Yararlanma Şartları

Sigortalı yönünden;

31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,

23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,

Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması

 

İşyeri yönünden;

Özel sektör işverenine ait olması

Sigortalının, işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalışması,

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 

Destek Süresi

Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde;

30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 48 ay süreyle,

1/7/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 42 ay süreyle,

Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektörü dışındaki diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde;

30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 36 ay süreyle,

1/7/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar aşısından 30 ay süreyle söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

7) Engelli Sigortalı İstihdamında İşveren Hissesi Sigorta Prim Desteği

 

Yasal Dayanak:

 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi

 2008/77 sayılı Genelge

Başlama Tarihi :1/7/2008 Finansmanı: Hazine

Özel sektöre ait kapsama giren işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %100’ ü* Hazinece karşılanmaktadır.

*Hazinece karşılanacak olan prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin “yüzde ellisi” ibaresi 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle “yüzde yüz” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Kapsam ve Yararlanma Şartları

Özel sektöre ait;

Aynı il içindeki işyerlerinde toplam 50 veya daha fazla sigortalı çalıştıran sektör işyerleri,

Korumalı işyerleri,

Kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştıran işyerleri,

Yükümlü olmadığı halde engelli sigortalı çalıştıran işyerleri,

Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak;

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi

Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması, (İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir) şartıyla teşvikten yararlanabilmektedir.

 

Kapsama Girmeyen İşyerleri ve Sigortalılar

Kamu idarelerinde ve SGDP’ ye tabi çalışanlar, topluluk sigortasına tabi olanlar, yurtdışında çalışanlar, aday çırak, çırak ve öğrenciler ile yer altı ve su altı işyerlerinde çalışanlar bakımından bu teşvik hükümleri uygulanmamaktadır.

 

ÖRNEK

Muaccel borcu olmayan işverence 2.000,00 TL karşılığında çalıştırılan bir sigortalıdan dolayı yararlanılacak teşvik tutarı;

Sigortalının aylık prime esas kazanç tutarı : 2.000,00 TL

Prime esas kazanç alt sınırı : 1.777,50 TL olduğu varsayıldığında;

2.000,00 TL x %5 = 100,00 TL (5510 – Hazinece karşılanacak tutar)

150 x 59,25 TL (Günlük A.Ü.) = 8.887,5 TL (150 güne isabet eden prime esas kazanç alt sınırı)

%20,5 – %5 = %15,5 (Beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi)

1.777,50 TL x %15,5 = 275,51 TL (4857 – Hazinece karşılanacak tutar)

Bu durumda işveren tarafından ödenecek tutar;

2.000,00 TL x %34,5 = 690,00 TL – (100,00 TL + 275,51 TL) = 314,49 TL

 

8) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Sigorta Prim Teşviki

 

Yasal Dayanak:

12/3/2008 tarihli ve 5746 sayılı Kanun

2008/85 ve 2009/21 sayılı Genelgeler

Başlama Tarihi: 1/4/2008 Finansmanı: Maliye Bakanlığı

Teşvik Kapsamında Sağlanan Destek

5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, Kanun kapsamına giren çalışmaları karşılığında elde ettiği ve prime tabi tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

İşverenin işsizlik sigortası hariç sigorta prim yükünün %34,5 olduğu dikkate alındığında, işverenin toplam sigorta prim yükünde sigorta primine esas kazanç tutarının üst sınırına kadar olmak üzere %29,70 oranında prim indirimi sağlanmaktadır.

Sigorta primi işveren hissesi teşviki, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmaktadır. (11/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 144 üncü maddesi ile yapılan değişiklikten önce, sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmakta idi.)

 

Yararlanma Şartları

 Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi,

 Kapsama giren sigortalıların işyerinde fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

 

ÖRNEK

Muaccel borcu olmayan işverence 2.000,00 TL karşılığında çalıştırılan bir sigortalıdan dolayı yararlanılacak teşvik tutarı;

2.000,00 TL x %5 = 100,00 TL (Hazinece karşılanacak tutar)

%20,5 – %5 = %15,5 (Beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi )

Ar-Ge kapsamında %15,5/2 = %7,75

2.000,00 TL x %%7,75 = 155,00 TL (Maliye bütçesine konulan ödenekten karşılanacak tutar)

Bu durumda işveren tarafından ödenecek tutar;

2.000,00 TL x %34,5 = 690,00 TL

100,00 TL + 155,00 TL = 255,00 TL (-)

Toplam = 435,00 TL olacaktır.

 

Kapsamda Olan İşyerleri

Teknoloji Merkezi İşletmeleri

Ar-Ge Merkezleri

Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurumu ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen işletmeler

Ar-Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler

Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler

Tekno girişim sermaye desteği alan işletmeler

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmeler

 

Kapsam Dışı Olan İşyerleri

Resmi nitelikteki işyerleri

Kapsama giren işletmelerin, 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanuna tabi hizmet ve yapım işinin yürütüldüğü işyerleri

 

Kapsamdaki Sigortalılar

Ar-Ge Personeli

Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olan araştırmacı ve teknisyenlerinin tamamı,

Destek Personeli

Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel,

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2’nci maddesi uyarında ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş, fiilen çalışan personel teşvik kapsamındadır.

 

9) İşsizlik Ödeneği Alanları İşe Alan İşverenlere Uygulanacak Teşvik

 

Yasal Dayanak:

4447 sayılı Kanununun 50 inci maddesi

2009/149 sayılı Genelge

Başlama Tarihi :1/10/2009 Finansmanı: İşsizlik Sigortası Fonu

Teşvik Kapsamında Sağlanan Destek ( Prime Esas Alt Kazanç Üzerinden )

K.V.S.K prim tutarının %1’ i

Yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası prim tutarının tamamı (%20)

GSS prim tutarının tamamı (%12,5) olmak üzere toplam %33,5 olacaktır.

 

ÖRNEK

2017/Ocak ayında 30 gün çalışması olup, prime esas kazancı 2.000,00 TL olan A sigortalısı için;

30 x 59,25 TL (Günlük A.Ü.) = 1.777,50 TL (30 güne isabet eden prime esas kazanç alt sınırı)

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar: 1.777,50 TL x %33,5 = 595,46 TL

İşverence ödenecek tutar: (2.000,00 x %34,5) 690,00 TL – 595,46 = 94,54 TL olacaktır.

 

Yararlanma Şartları

Sigortalı açısından;

1/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınması

İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanması

Fiilen çalışması

 

İşyeri açısından;

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında olmaması ile 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım işlerini yürüten işyeri olmaması,

Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,

İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricinde bir işyerinde işe başlamış olması,

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi,

Sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayan işveren ve sigortalı hisselerine isabet eden kısmın tamamı ile işsizlik sigortası primlerinin tamamının yasal süresi içerisinde ödemesi, şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 

10) Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşviki

 

Yasal Dayanak:

5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5 inci maddesi

2010/109 sayılı Genelge

Başlama Tarihi : 1/8/2004 Finansmanı: Genel Bütçe (Kültür Bakanlığı Bütçesi)

Teşvik Kapsamında Sağlanan Destek

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin üç yılı aşmamak üzere, %50’si (İşveren tarafından ödenmekte olan prim oranının 10,25 puanı) Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

İşveren işsizlik sigortası hariç sigorta prim yükünün %34,5 olduğu dikkate alındığında, işverenin toplam sigorta prim yükünde prime esas kazanç üst sınırına kadar olmak üzere %29,70 oranında prim azalması sağlanmaktadır.

 

ÖRNEK

Kültür ve Turizm Bakanlığından Kültür Yatırım Belgesi almış ve bahse konu teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan (B) Anonim Şirketinin, kapsama giren sigortalılarına ilişkin 1 no’lu belge türü ve 55225 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu 2017/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarının toplamının 6.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

6.000,00 TL x %14 = 840,00 TL ( Sigortalı Payı )

6.000,00 TL x %20,5 = 1.230,00 TL ( İşveren Payı )

1.230,00 TL x %50 = 615,00 TL ( İşveren hissesine ait Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak tutar )

Bu durumda işveren tarafından ödenmesi gereken tutar;

2.070,00 TL – 615,00 TL = 1.455,00 TL olacaktır.

 

Yararlanma Şartları

İşyerinin;

Kurumlar vergisi mükellefi olması,

Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi alması,

Türkiye genelinde yasal süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

Aylık prim ve hizmet belgesini yasal süresi içinde Kuruma verilmesi gerekmektedir.

 

11) 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Getirilen İşsizlik Sigortası Kanunu Kapsamında 2017 Yılına İlişkin Sigorta Prim Desteği

 

Yasal Dayanak:

4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesi

2017/10 Genelge

Başlama Tarihi : 1/2/2017 Finansmanı: İşsizlik Sigortası fonu

 

Kapsamda Olan İşyerleri

4/1-a kapsamındaki sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe aldıkları kişiler için teşvikten faydalanabilmektedir.

 

Kapsam Dışı Olan İşyerleri

Resmi sektör işyerlerinde (1/03/2011 tarihinden önce kamu idareleri, 01/03/2011 tarihinden sonra 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındakiler),

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işlerinde,

4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri işyerlerinde,

Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde, çalıştırılan sigortalılardan dolayı,

Yurtdışında Çalışanlar,

Sosyal Güvenlik Destek Prime tabi çalışanlardan dolayı teşvikten yararlanılamaz.

 

Sigortalı Açısından

- 01/02/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olmak – Fiilen çalışmak – İşe başladığı tarihten önceki üç aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı ( 10 günden fazla ) olmamak – İşe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeni en son (19-Mevsim bitimi), (20-Kampanya bitimi) ve (30-Vize süresinin bitimi) olmamak

 

İşveren Açısından

- Özel sektör işvereni olmak (kamu idaresi olmamak, 2886, 4737 ve uluslararası anlaşma) – Sigortalıların, 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları – İşyerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması – Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermek – Sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemek – Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin bulunmaması

 

Örnek Tablo

Tutar (TL)

Prime esas kazanç tutarı

1.777,50

Sigorta primi sigortalı hissesi (%14)

248,85

Sigorta primi işveren hissesi (%20,5)

364,39

İşsizlik sigortası primi sigortalı hissesi (%1)

17,78

İşsizlik sigortası primi işveren hissesi (%2)

35,55

Ödenmesi gereken toplam prim tutarı

666,66

Teşvik 22,22 X30 666,66 TL

+ Gelir Vergisi İndirimi

Ödenmesi Gereken SGK Prim Tutarı: 0,00 TL

Toplam Teşvik Tutarı : 773,00 TL

 

İkincil Mevzuat Çalışması Devam Eden Teşvik Uygulamaları

 

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun Ek 5inci Maddesi

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Ek 4üncü Maddesi

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1inci Maddesi

 

3294 S.K Ek:5 Maddesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Destek Fonu Teşviki

 

Yasal Dayanak:

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destek Kanununun Ek:5 Maddesi

Yürürlük Tarihi: 26/4/2016 Finansmanı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Teşvik Kapsamında Sağlanan Destek

5510 sayılı Kanunun 82nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanır.

Teşvikin Uygulanmayacağı Haller

Bu madde hükümleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren Kurum ve Kuruluşlara ait işyerleri ile bu işyerlerinin yaptırdığı her türlü alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

 

Teşvikten Yararlanma Şartları

Sigortalı Açısından;

İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi (YEŞİLKART) kapsamında bulunmak

İşkur’ a kayıtlı olmak

 

İşveren Açısından;

Özel sektör işvereni olması,

Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi,

İşverenin Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek:4 Maddesi

 

Yasal Dayanak:

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek:4 Maddesi

Yürürlük Tarihi : 23/4/2015

Teşvik Kapsamında Sağlanan Destek

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınır.

Teşvik Uygulamasının Son Verildiği Haller

Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilir. İşverenler Kanunda şartları tekrar sağlamaları ve talepleri hâlinde bu teşvikten yeniden yararlanırlar.

Teşvikten yararlanıp iş kazalarını bildirmeyen işverenler ise iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri öderler ve bu teşvikten beş yıl süre ile yasaklanırlar.

 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek:1 Maddesi

 

Yasal Dayanak:

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek:1 Maddesi

Yürürlük Tarihi : 19/2/2014 Finansmanı: Hazine

Teşvik Kapsamında Sağlanan Destek

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır.

 

Teşvik Kapsamından Yararlanma Şartları

Sigortalı Açısından;

2828 sayılı Kanun veya 5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenler

İşveren Açısından;

Özel sektör işvereni olunması,

Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde vermesi,

Hazinece karşılanmayan primlerin yasal süresi içinde ödenmesi şarttır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

 

Yasal Dayanak:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7nci Maddesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Strateji Geliştirme Başkanlığının 8/5/2014 tarih 2421113 sayılı Genel Yazısı

Strateji Geliştirme Başkanlığının 24/7/2014 tarih 3819784 sayılı Genel Yazısı

Başlama Tarihi : 1/1/2014 Finansmanı: Sosyal Güvenlik Kurumu

 

Teşvikten Yararlanma Şartları

Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç, Türkiye geneli 10’ dan az çalışanı bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri söz konusu teşvikten yararlanabilir.

Aynı işverenin Türkiye geneli birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması, (Borç olması durumunda, destek tutarı borca mahsup edilir.)

İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması,

Kurum adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yansıtma faturasının düzenlenmiş olması,

İşveren ile ilgili olarak kayıt dışı sigortalı tespitinin yapılmamış olması [Bu durumdaki işverenler destekten 3 yıl süreyle yararlanamazlar]

 

Destek Tutarının Hesaplanması

Destekler 3’er aylık dönemler halinde hesaplanır ve takip eden ikinci ayın sonunda işverene ödenir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı, 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının;

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için %1,4’ü (59,25* x %1,4 = 0,83 TL x 30 gün = 24,90 TL)

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için % 1,6’sıdır. (59,25* x %1,6 = 0,95 TL x 30 gün = 28,50 TL )

 

Asgari Ücret Desteği

 

Yasal Dayanak:

5510 sayılı Kanunun Geçici 68. maddesi

6770 sayılı Kanun ile teşvik süresi 1 yıl daha (2017 yılı) uzatılmıştır. (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71. maddesi)

2016/4 sayılı Genelge

Finansmanı: Hazine

 

Teşvikten Yararlanma Şartları

İşveren yönünden;

Özel sektör işyeri işverenleri,

5018 sayılı Kanunun (I) sayılı cetvelinde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu idareleri (4/1-a kapsamında çalışanlar yönünden) olmak.

Sigortalılar yönünden;

Haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanan sigortalı olmak.

 

Teşvik Kapsamında Sağlanan Destek

1.2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 110,00 TL ve altında bildirilen (Uzun vadeli sigorta kolları uygulanan) sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılarla ilgili toplam ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı, bir sonraki ayın priminden mahsup edilecektir.

2.2017 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinde ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

3.Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2017 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

4.2016 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2016 yılında hiç sigortalı çalıştırmamış işyerleri ile ilgili hesaplama ve mahsup işlemi 2017 yılında tescil edilmiş işyerleri gibi yapılacaktır.

5.2016 yılından önce Kanun kapsamına alınmış işyerinin 2017 yılı asgari ücret teşvik hesaplaması yapılırken, kıyaslama yapılacak ayda (2016 Yılı) bildirimin olmaması ya da 0 gün ve 0 kazançlı sigortalı veya uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı dışında sigortalı bildiriminde bulunulması halinde takip eden ayın bildirimi esas alınacaktır.

6.Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

7.3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç iki kat olarak ve 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

 

Teşvik Kapsamında Sağlanan Destek

Asgari ücret desteği uygulaması 1/1/2017 tarihinden önce ve sonra tescil edilen işyerleri yönünden farklılık arz etmektedir.

1/1/2017 tarihinden sonra tescil edilen işyerinin asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için;

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi,

İşverenin Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

1/1/2017 tarihinden önce tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için;

Aylık prim ve hizmet belgesi yasal süresi içinde verilmelidir.

“İşverenin Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması” şartı yoktur.

“Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi” şartı yoktur.

 

5510 Sayılı Kanunun 4/1-B Kapsamındaki Sigortalılar Hakkında Beş Puanlık Prim İndirimi Uygulaması

 

Yasal Dayanak:

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi

2016/26 sayılı Genelge

Finansmanı: Hazine

 

Kapsama giren sigortalılar: 5510 s. K. 4-1/b kapsamındaki sigortalılar

Köy ve mahalle muhtarları

Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

1.Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar

2.Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar

3.Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları

4.Tarımsal faaliyette bulunanlar

 

Beş Puanlık Prim İndiriminin Hesaplanması

5510 sayılı Kanunun 4/b(1-2-3) kapsamındaki sigortalılar için esas alınacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı beyan edilecek prime esas kazancın %20’sidir. Teşvik uygulaması ile bu oran %15 olarak uygulanacaktır.

Prim indirimine ilişkin şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla 613,24-TL sigorta priminin 1.777,50 x % 5 = 88,87- TL’si Hazine tarafından karşılanacaktır.

Ödenecek %5 indirimli 4/b(1-2-3) tutar= 524,37 – TL

 

5510 sayılı Kanunun 4/b(4) kapsamındaki sigortalılar için esas alınacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı beyan edilecek prime esas kazancın %20’sidir. Teşvik uygulaması ile bu oran %15 olarak uygulanacaktır.

Prim indirimine ilişkin şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla 490,59 TL sigorta priminin 1.422,00 x % 5 = 71,10- TL’si Hazine tarafından karşılanacaktır.

Ödenecek %5 indirimli 4/b(4) tutar= 419,49 – TL

 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin beş puanlık kısmının Hazine tarafından karşılanabilmesi için;

Sigortalıların Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

İlgili ay teşvikli prim tutarının yasal süresi içinde tamamının ödenmesi gerekmektedir.

Sigorta Priminin yasal süresi içeresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, beş puanlık indirim tutar karşılığı da dahil olmak üzere, tahakkuk eden sigorta priminin tamamı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte sigortalılardan tahsil edilir.

 

Dikkat Edilecek Diğer Hususlar

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki hizmetleri 5510 sayılı Kanunun Geçici 17nci ve Geçici 63üncü maddesi kapsamında durdurulan ve ihya talebinde bulunan sigortalılar ile bu Kanunun 41 inci maddesi kapsamında borçlanma yapan sigortalar için beş puanlık teşvik indirimi uygulanmaz.

Daha önce teşvikten yararlandığı halde sigortalılık bilgilerinde sonradan yapılan değişiklikler nedeniyle teşvikten yararlandığı dönemlerde teşvik uygulamasından yararlanamayacak duruma düştüğü anlaşılan sigortalının, yararlanmış olduğu teşvikler iptal edilerek bu aylara ilişkin Hazine tarafından karşılanan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte sigortalıdan tahsil edilir.

Hazine tarafından karşılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Teşvik uygulaması 1/10/2016 tarihi itibariyle başlamıştır.

 

Derleyen : Memet Özkan – www.danismend.com

Kasım 2017 EBSO Sgk sunumundan derlenmiştir.

 

Scroll To Top