Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Proje Yönetimi / TÜBİTAK 1505 – ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK 1505 – ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin,  Türkiye’de yerleşik ve  proje sonuçlarını  Türkiye’de  uygulamayı  taahhüt  eden  kuruluşların  ihtiyaçları  doğrultusunda,  ürüne  ya  da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma  merkez  ve  enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni  bir  ürün  üretilmesi, mevcut  bir  ürünün  geliştirilmesi,  iyileştirilmesi,  ürün  kalitesi  veya  standardının yükseltilmesi  veya  maliyet  düşürücü  nitelikte  yeni  tekniklerin,  yeni  üretim  teknolojilerinin  geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

 

SIK SORULAN SORULAR

Kimler başvurabilir?

Programa, 1 (bir) yürütücü kuruluş ve 1 (bir) müşteri kuruluş ortak olarak başvurur. Müşteri kuruluş, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketidir. Yürütücü kuruluş ise; yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleridir.

Başvurular ne kadar sürede değerlendirilir?

Başvuruların 90 gün içinde karara bağlanması hedeflenir.

Başvuruların değerlendirilmesi sırasında hakem ziyareti yapılır mı?

İlgili teknoloji grubu yürütme komitesinin aksine bir kararı olmadığı sürece, proje başvuruları hakemler tarafından sadece proje öneri formları üzerinden değerlendirilir, firma ziyareti yapılmaz.

İşbirliği Sözleşmesi nedir?

Proje başvurusu sırasında, müşteri ve yürütücü kuruluş arasında imzalanan, projenin tarifi, tarafların sorumlulukları, fikri hakların paylaşımı, satın alınan alet/teçhizatın mülkiyeti, hukuki uyuşmazlıkların çözümü gibi konulara ilişkin hükümleri belirleyen sözleşmedir. (İşbirliği Sözleşmesi Örneği)

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) nedir?

Proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan personele, 6 aylık dönem sonlarında ödenen tutardır. Detayları için Uygulama Esaslarına bakılmalıdır.

Proje bütçesi hesaplanırken, PTİ tutarı içine dahil ediler mi?

Hayır, PTİ tutarı proje bütçesine dahil değildir.

Fizibilite desteği nedir?

Fizibilite desteği,   1505 Destek Programına başvurmadan önce, ön çalışmaların yapılıp, proje planının tüm yönleriyle detaylandırılması için verilebilen bir destektir.  Detayları için Uygulama Esaslarına bakılmalıdır. (Fizibilite Desteği Başvuru Formu)

Fizibilite desteği başvuruları ne kadar sürede değerlendirilir?

Hakem değerlendirmesi olmadan, yalnızca  ilgili yürütme komitesi kararıyla sonuçlandırılan fizibilite desteği başvurularının en geç 60 gün içinde sonuçlanması beklenir.

Özel üniversiteler yürütücü kuruluş olabilir mi?

Evet, özel üniversiteler de yürütücü kuruluş olarak 1505 projelerinde yer alabilir.

Akademisyen proje yürütücüsüne ait bir teknokent firması, müşteri kuruluş olabilir mi?

Hayır, olamaz. Müşteri kuruluşun, ortakları ya da yönetim organlarında ücretli ya da ücretsiz görev alan kişiler ve bunların birinci dereceden akrabaları proje ekibinde yer alamaz.

Müşteri kuruluş birden fazla olabilir mi?

Hayır, olamaz. Yalnızca 1 (bir) yürütücü kuruluş ve 1 (bir) müşteri kuruluş olmak zorundadır.

Müşteri kuruluş, birden fazla 1505 projesinde yer alabilir mi?

Evet, alabilir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur.

Kimler proje yürütücüsü olabilir?

Yürütücü kuruluşta, tam zamanlı ve kadrolu olarak çalışan, araştırmacı niteliklerine (bkz. Uygulama Esasları) sahip personel, yürütücü olarak görev alabilir. Ancak,  üniversitelerde; rektör, rektör yardımcısı, diğer kurum ve kuruluşlarda; başhekim, başhekim yardımcısı, hastane yöneticisi, genel müdür ve genel müdür yardımcıları proje ekibinde yürütücü olarak yer alamaz.

Proje yürütücüsü müşteri kuruluştan olabilir mi?

Hayır, olamaz. Proje yürütücüsü,  yürütücü kuruluşta tam zamanlı ve kadrolu olarak çalışan ve araştırmacı tanımına uyan bir personel olmak zorundadır.

Bir kişi, en fazla kaç 1505 projesinde yürütücü olabilir?

Bununla ilgili bir sınır yoktur ancak alınabilecek olan PTİ miktarı, en fazla bir proje yürütücüsününki kadar olacaktır.

Araştırmacı ya da bursiyer sayısında bir sınır var mıdır?

Hayır, yoktur. Ancak, bir projede araştırmacılara verilebilecek toplam PTİ,  proje yürütücüsüne verilebilecek toplam PTİ nin 1.5 (birbuçuk) katını geçemez. Tüm bursiyerlere, proje boyunca verilebilecek toplam burs ücreti ise, proje yürütücüsüne verilebilecek toplam PTİ yi geçemez.

Yabancı uyruklu öğretim üyeleri projede yer alabilir mi?

Türkiye’deki Üniversitelerden birinde, yarı ya da tam zamanlı olarak çalışan yabancı uyruklu öğretim üyeleri,  projede görev alabilir.

Proje süresi uzatılabilir mi? Bütçesi artırılabilir mi?

Proje süresi hiçbir durumda 24 ayı geçemez.  24 aydan daha kısa sürmesi planlanmış projelerde aksama olduğu durumlarda, TÜBİTAK’ın da uygun bulması halinde proje destek süresi bir defaya mahsus olmak üzere ve 24 ayı geçmeyecek şekilde %25 oranında uzatılabilir. Ancak proje toplam bütçesi artırılamaz.

Proje çıktısı olan ürüne dair haklar kime aittir?

Proje sonunda ortaya çıkması muhtemel ürün üzerindeki haklar, TÜBİTAK tarafından proje sözleşmesi ile yürütücü kuruluşa devredilir. Yürütücü kuruluş, bu hakları işbirliği sözleşmesi çerçevesinde müşteri kuruluşa kullandırabilir ya da tamamıyla devredebilir.

Projede, hedefler doğrultusunda kullanılmak üzere alınan alet, teçhizat gibi demirbaşlar, proje tamamlandığında kimde kalır?

Bu husus, tarafların kendi aralarında imzaladıkları ve proje başvurusu sırasında TÜBİTAK’a sundukları işbirliği sözleşmesinde belirlenir. TÜBİTAK, proje destek kararında aksine bir hükümde bulunmadığı takdirde, sözkonusu demirbaşlar müşteri kuruluşta ya da yürütücü kuruluşta kalabilir.

Derleyen :

Memet Özkan

www.danismend.com

Scroll To Top