Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Proje Yönetimi / TÜBİTAK 1513 – TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK 1513 – TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Teknoloji Transfer Ofisleri(TTO); Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik/sosyal/kültürel değer kazanmasına, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

TÜBİTAK, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun kararı (Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi [2011/104]) ile “Teknoloji Transfer Ofislerinin Desteklenmesi” konusunda görevlendirilmiştir.

 

SIK SORULAN SORULAR

Kimler başvurabilir?

Yükseköğretim kurumu bünyesinde Teknoloji Transferi faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş olan birimler, yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu şirketler, Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren yönetici şirket bünyesindeki ofisler ve söz konusu yönetici şirket tarafından kurulan şirketler başvuru yapabilir. (Detaylar için Uygulama Esasları okunabilir)

Başvurular ne zaman yapılır?

Başvurular için çağrının açılması gerekir. Başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri çağrı dokümanında belirtilir.

TTO yöneticisi ve proje yürütücüsü aynı kişi olabilir mi?

Evet, olabilir.

TTO personeli için kriterler nedir?

Akademisyenler ya da üniversite idari kadrosunda yer alan kişiler TTO larda görev alabilirler. TTO faaliyetlerinin, uzmanlık ve yoğunlaşma gerektirdiği düşünülerek personel seçilmesi beklenir.

TTO da görevlendirilen üniversite personeline maaş ödenir mi?

Bu kişilere sadece proje teşvik ikramiyesi (PTİ) ödemesi yapılabilir. PTİ ‘ye ilişkin tanım ve esaslar Uygulama Esaslarında açıklanmıştır. Proje kapsamında en fazla beş kişiye PTİ verilir.

Proje personelinin aylık ortalama maliyeti nasıl belirlenir?

İlgili dönemdeki brüt ücretler, SGK işveren payları, SGK işsizlik işveren payları ve varsa ikramiye dikkate alınarak belirlenir.

PTİ (Proje teşvik ikramiyesi) ve maaş alacak TTO personeli sayısında bir sınır var mıdır?

PTİ ödenebilecek kişi sayısı en fazla 5 (beş) tir. Personel sayısı için bir sınır yoktur.

TTO personeli sözleşmeli mi olmalıdır?

Evet, PTİ alan kişiler dışındaki TTO personeli sözleşmeli çalışmalıdır.

Başvuru yapan kuruluş, kendi payına düşen %20 lik kısmı ne zaman öder?

Proje kabul edilirse TÜBİTAK ile sözleşme imzalanır ve kabul edilen bütçenin %20si, kuruluş tarafından banka hesabına nakit yatırılır.

Destek kapsamındaki giderler nelerdir?

Program kapsamında,

Personel giderleri

Ulaşım, harcırah ve konaklama giderleri,

Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri,

Hizmet alımı (yurt içi yurt dışı danışmanlık ve eğitim dahil),

Toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri,

Yeminli mali müşavirlik ücretleri,

Genel giderler,

desteklenir. Desteklenen TTO faaliyetleri Uygulama Esaslarında ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Genel gider nedir ve nasıl hesaplanır?

Genel giderler, proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, kira, kırtasiye vb. giderlere karşılık gelen harcamalardır. Destek kapsamına ilişkin maliyet kelemlerinden oluşan proje bütçesinin %10 una karşılık gelir ve belgelenmesi gerekmez. (Detaylar için Uygulama Esasları okunmalıdır)

Bütçe kalemleri arasında aktarım yapılabilir mi?

Evet, yapılabilir.

Aktarma yapılacak kalem, personel bütçesi içinde yer alıyorsa; yapılan gerekçeli başvuru, Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Yürütme Komitesi onayı ile karara bağlanır.

“Personel” dışındaki kalemler için aktarma yapılmak istendiğinde; ekleme yapılacak ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenek toplamının %20’sine kadar yapılacak aktarma, TTO Yöneticisi tarafından yapılır. Aktarma oranının %20’yi aşması durumunda, yapılan gerekçeli başvuru Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Yürütme Komitesi onayı ile karara bağlanır.

Derleyen :

Memet Özkan

www.danismend.com

Scroll To Top