Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Proje Yönetimi / TÜBİTAK 1515 – ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK 1515 – ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının amacı,

-Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve

-Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir.

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye dönük bilimsel hedefler içeren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK tarafından kabul edilen araştırma programı kapsamında;

-Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,

-Bilimsel yorumların yapılması,

-Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,

-Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması

amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.

 

SIK SORULAN SORULAR

Başvurular ne zaman yapılır?

1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı sürekli olarak başvuruya açık bir programdır. Başvurular yılın herhangi bir iş gününde yapılabilir.

 

Kimler Başvurabilir?

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ve niyet beyanında bulunabilme şartlarını sağlayan

-Yurt dışında yerleşik kuruluşların Türkiye’de kurulu ya da kurulacak sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları

-Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, bu programa başvuru yapabilir.

 

Programa başvuru için öncelikle aday kuruluşun niyet beyanında bulunması gerekir. Ulusal veya uluslararası aday kuruluşun TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunabilmesi için

-son üç (3) yıldaki ortalama AR-GE yoğunluğunun en az  %1

-son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir.

 

Sunulan Niyet Beyanının TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda

-Aday kuruluş yurt dışında yerleşik kuruluş ise firmanın Türkiye’deki sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları başvuru yapabilir ve bu durumda başvuru yapan Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketi için ayrıca yukarıdaki şartlar aranmaz.

-Aday kuruluş yurt içinde yerleşik bir sermaye şirketi ise ayrıca yeni bir şirket kurmasına gerek olmadan başvuru yapabilir.

 

Niyet Beyanını veren kuruluşun Türkiye’de yerleşik bir şirket olması zorunlu mudur?

Bir kuruluşun TÜBİTAK’a Niyet Beyanı sunması için Türkiye’de yerleşik bir kuruluş olması gerekmemektedir. Son üç (3) yıldaki ortalama AR-GE yoğunluğu en az  %1 olan ve son üç (3) yıldaki net satış ortalaması en az iki (2) milyar TL olan yurt dışında yerleşik kuruluşlar da niyet beyanı sunabilirler. Ancak niyet beyanı sunan kuruluş yurt dışında yerleşik bir kuruluş ise niyet beyanının TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi halinde geçilecek olan başvuru aşamasını firmanın Türkiye’deki sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları gerçekleştirebilir.

 

Niyet Beyanı nasıl hazırlanmalıdır?

TÜBİTAK 1515 Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı Niyet Beyanında Bulunması Gereken Hususlar niyet beyanı kılavuzunda belirtilmiştir.

 

Başvuru formunu bir kopya olarak TÜBİTAK’a sunmamız yeterli midir?

Başvuru formu İngilizce ve Türkçe olmak üzere 3’er (üçer) nüsha halinde alınır. İngilizce doküman, Yeminli Mütercim/Tercüman tarafından onaylanmış olmalıdır. İki dilde hazırlanmış Başvuru Formu basılı nüshalar haricinde 3 (üç) adet CD ortamında TÜBİTAK’a iletilir.

 

İngilizce başvuru formunun Yeminli Mütercim/Tercüman tarafından onaylanması gerekiyor mu?

Teslim edilecek İngilizce başvuru formu Yeminli Mütercim/Tercüman tarafından onaylanmış olmalıdır.

 

Destek süresi ne kadardır?

Ar-Ge Laboratuvarı destek süresi beş (5) yıldır. Ancak bu süre Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla beş (5) yıl daha uzatılabilir.

 

Verilen destek geri ödemeli midir?

Program kapsamında desteklenen laboratuvarlar destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

 

Verilen destek için destek oranı ve destek sınırı var mıdır?

Destek oranı, onaylanan ve destek kapsamına alınan Ar-Ge Laboratuvarı bütçesinin %75’idir ve bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez.

 

Desteklenen gider kalemleri nelerdir?

TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi şartıyla desteklenen Ar-Ge Laboratuvarı bütçesi aşağıdaki kalemlerden oluşur;

Personel giderleri: Destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının en az %50’sinin Türk Uyruklu olması zorunludur. Ayrıca destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının en az üçte birinin doktoralı olması gerekir

Danışmanlık Giderleri: AR-GE Laboratuvarının faaliyet alanında, kanıtlanmış (makale, proje vb) bilimsel araştırma ve uygulama uzmanlığı ve deneyimi olan yurt içi ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden (Üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler) danışmanlık hizmeti alınabilir. Kuruluşun içerisinde yer aldığı yurt içi ve yurt dışında yerleşik diğer grup şirketlerinden alınacak danışmanlık hizmet tutarı beyan edilmez.

Genel Giderler: AR-GE Laboratuvarının faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, kira, kırtasiye, sarf malzemesi, mefruşat vb. giderlere karşılık gelen AR-GE Laboratuvarı genel giderlerini oluşturan ve AR-GE Laboratuvarının destek kapsamına alınan toplam bütçesinin en fazla %20’sine karşılık gelen tutar destek kapsamında değerlendirilir.

Başvuru Öncesi Destek: Türkiye’deki AR-GE yetkinliği haritasına ilişkin kuruluşun başvurusu üzerine TÜBİTAK tarafından danışmanlık desteği verilebilir. Söz konusu desteğin mahiyeti, tutarı ve diğer hususlar TÜBİTAK tarafından ayrıca belirlenir. Henüz ortada AR-GE Laboratuvarı Sözleşmesi olmadığı için yapılacak bu harcamalar AR-GE Laboratuvarı bütçesi dışında TÜBİTAK bütçesinden karşılanır.

 

Kuruluşun içerisinde yer aldığı yurt içi ve yurt dışında yerleşik diğer grup şirketlerinden alınan danışmanlık desteklenir mi?

Kuruluşun içerisinde yer aldığı yurtiçi ve yurtdışında yerleşik diğer grup şirketlerinden alınacak danışmanlık hizmet tutarı beyan edilmez.

 

Ortak Başvuru yapılabilir mi?

Programa ortak başvuru yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için programın Uygulama Esaslarını  inceleyebilirsiniz.

 

İşletme olarak test laboratuvarı kurmak amacıyla programa başvur yapılabilir mi?

İşletme olarak test laboratuvarı kurmak program kapsamıyla uyumlu değildir. Program kapsamında temel ve uygulamalı araştırmaların yapılması,  yeni bilgilerin üretilmesi bu araştırma sonucunda elde edilen yeni bilgiler kullanılarak yeni sistemlerin tasarlanması ve hazırlanması, bu yolla patentler, yeni teknolojiler ve yeni know-how oluşturulması amacıyla kurulacak AR-GE laboratuvarları desteklenmektedir.

Derleyen :

Memet Özkan

www.danismend.com

Scroll To Top