EAVRUPA +

 

AVRUPA’DA BİLGİ TOPLUMUNUN OLUŞTURULMASI İÇİN ORTAK GİRİŞİM 

Mart 2000 tarihlerinde Lizbon’da yapılan Avrupa Konseyi toplantısında, 15 AB ülkesinin Hükümet ve Devlet Başkanları, Avrupa’nın gelecek on yılda “dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi” haline gelmesi hedefini koymuşlardır. Bu hedef, Avrupa’nın bir an önce bilgi tabanlı ekonominin, özellikle de  internetin sağladığı fırsatlardan sonuna dek yararlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu gerekliliğe yanıt olarak, Haziran 2000 tarihinde Feira’da eAvrupa Eylem Planı kabul edilmiştir. 

Mayıs 2000 tarihlerinde Varşova’da yapılan Avrupa Bakanlar Konferansı’nda, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri, 15 AB ülkesi tarafından Lizbon’da ortaya konulan stratejik hedefi benimsemiş; 15 AB ülkesinin  eAvrupa ile ortaya koyduğu girişimin bir parçası olma konusunda uzlaşmış ve AB’nin politik kararlılığına destek olarak, belirtilen bu iddialı hedefe ulaşmayı denemek ve bunda yararlanılacak zemini genişletmek amacıyla, aday ülkeler olarak kendileri için “eAvrupa – benzeri bir Eylem Planı” nı hazırlamaya karar vermişlerdir.  

EAvrupa+ adını verdiğimiz girişim, eAvrupa’nın öncelikli amaçlarını ve hedeflerini yansıtmakta ve aday ülkelerin özel durumlarına yönelik eylemler sunmaktadır. 

EAvrupa gibi, eAvrupa+ Eylem Planı da, aday ülkelerin ekonomilerinin yenilenmesinin ve modernizasyonunun hızlandırılmasını, kurumsallıklarının ve yeteneklerinin artırılmasının desteklenmesini, genel rekabet güçlerini geliştirmeyi amaçlamakta, bu yönde aday ülkelerin özel durumarını gözönüne alan eylemler sunmaktadır.


Amaçlar: 

AB’ye  aday ülkelerin, bilgi toplumunun sunduğu fırsatları eksiksiz olarak kullanabilmeleri ve AB ile daha derin bir sayısal uçurum yaşamamaları için, güçlü  politik kararlılığa dayalı olumlu adımların atılması gerekmektedir. Müktesebatın uyumu tek başına yeterli değildir. Ekonominin modernizasyonu, iş süreçlerinde ve devletlerin işleyişlerinde değişiklikler ile bireyler, işletmeler ve devletler  arasındaki değişen ilişkiler, özellikle aday ülkelerin ekonomilerinin kalkındırmaları ve vatandaşlarına refah ve yeni fırfsatlar sunmaları için, bu gelişmelerin  taşıdığı fırsatları dikkate alan geniş tabanlı bir politika  yaklaşımı gerekmektedir.


Avrupa Bilgi Merkezi 

Avrupa Birliği Yolunda İlk Durak Merkezi 

Sadece aday ülkeler arasında değil, AB ülkeleriyle de bilgi paylaşımını ve karşılaştırma yapmayı sağlamak için, sözkonusu eylemler eAvrupa’da tanımlanmış üç ana amaç etrafında toplanmış; ilerlemenin izlenmesi ve değerlendirilmesi için 15 AB ülkesi tarafından seçilen göstergelerin aynıları kabul edilmiştir. Ancak, aday ülkeler, sözkonusu eylemlerden tam fayda sağlanabilmesi için, bilgi toplumu ile ilgili alanlarda topluluk müktesebatının etkin bir biçimde uygulanması ve işleyişinde hızlanma kaydedilmesi gerektiğinin farkındadırlar. Bu durum, daha önce eAvrupa’da yer almayan ve bilgi toplumunun temel yapı taşlarını oluşturma çalışmalarına yardımcı olmayı hedefleyen yeni bir amacın eklenmesine yol açmıştır. Ayrıca, eAvrupa+’nın amaçlarına ulaşılması sınır ötesi ve uluslararası işbirliği yoluyla daha kapsamlı ve hızlı bir biçimde gerçekleşecektir.


Hedefler: 

Hedef 0: Bilgi Toplumunun Temel Yapı Taşlarını Oluşturma Çalışmalarının Hızlandırılması 

A- Herkes için uygun fiyatlı iletişim hizmetlerinin sağlanması 

* Telekom sektöründe liberalizasyonu gerçekleştirme

* AB’nin iletişim hizmetleri paketini uyarlama ve uygulama

* İnternetin yaygınlaşmasını sağlamak üzere uygun fiyatlı telefon hizmeti sağlama 

B- Bilgi toplumu ile ilgili müktesebata uyum ve uygulama 

* Avrupa’nın bant genişliği ve hizmet yönünden küresel iletişim lideri olabilmesi amacıyla araştırmalara öncelik verme 

Hedef 1: Daha Ucuz, Daha Hızlı, Daha Güvenli İnternet 

A- Daha ucuz ve daha hızlı internet erişimi  

* Uluslararası seviyede, rekabet ortamı yaratmak, internet erişim tarifelerini düzenleme

* Yerel ağlarda rekabeti artırma

* Az gelişmiş bölgelerde, kamunun bilgi alyapısını geliştirmeye yönelik projelere öncelik vermesi

* Avrupa’daki pilot uygulamayla IP v6’ya geçilmesini sağlama

* Rekabeti artırarak kiralık hatlarda fiyat indirimleri sağlama

* Sayısal TV’leri hizmete koyma ve bu yöndeki standart çalışmalarını destekleme 

B- Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı internet 

* Avrupa’nın bant genişliği ve hizmet yönünden küresel iletişim lideri olabilmesi amacıyla araştırmalara öncelik verme

* Araştırmacı ve öğirenciler için PHARE veya EIB kaynaklarıyla araştırma ağlarını geliştirme

* WWG teknolojisinin geliştirilmesini destekleme, bu aland araştırmalar yapma

* Okul, müze, kütüphane vb mekanların ağlara erişimini sağlama  

C- Güvenli ağlar ve akıllı kartlar 

* Çevrimiçi işlemlerde güvenliği arttırıcı eylemler yerine getirme

* Etkin “tak ve çalıştır” için gerekli yazılım güvenliği platformunu geliştirme

* İleri teknoloji suçları ve güvenlik konularında adli yetkililileri ve kolluk kuvvetlerini eğitme

* Akıllı kartlar ile ilgili olarak uyum ve güvenlik konularında ortak belgeleri uygulamaya koyma

* AB standartları bazında güvenli kartlar için arayüzler geliştirme

* Güvenli elektronik işlemlerinin yaygınlaşması amacıyla uygun fiyatlı akıllı kartların bulunmasını sağlama

* Akıllı kartların yaygınlaşması için ortak stratejisi belirleme.

Hedef 2 : İnsan Kaynağına Yatırım 

A – Avrupa gençliğinin sayısal çağa hazırlanması

* Bütün okulların sayısal çağa hazırlanması

* Okullar ve veliler için e-öğrenim platformu geliştirme ve bunu AB’nin programlarıyla destekleme

* Öğretmenlerin e- öğrenim için eğitilmesi ve AB programlarından destek sağlanması

* Okul müfredatlarının e – öğrenime göre yenilenmesi

* Öğrencilere, okuldan ayrıldıklarında sayısal okur – yazar olma şansını  sağlama ve AB programlarıyla destekleme

B-  Bilgi tabanlı ekonomi iş gücü

* İşgücünün sayısal okur-yazar olmasını sağlama

* BT eğitim mekanlaarını artırma, işgücünü ve okulları BT hakkında eğitme, PHARE’dan kaynak sağlama

* İş ortamları için, uzaktan çalışma platformunu geliştirme ve destekleme

* Kamuya açık internet erişim mekanları oluşturema, çoklu ortam araçları kurma ve çok amaçlı tele merkezler kurma ve PHARE’dan kaynak sağlama

* İşsizler için BT eğitimi sağlama iş yaşamına kazanma ve PHARE’dan kaynak sağlama

C- Bilgi Tabanlı ekonomiye herkesin katılımı

* AB üyesi ve aday ülkeler arasında başarılı uygulama konusunda bilgi değişimi yoluyla bilgi seviyesi farkının giderilmesi

* Engellilerin kazanılması amacıyla BT üretim standartlarında değişiklikler yapılması ve “herkes için tasarım”ın sağlanması

* Erişebilirlik ilkesi için yasa ve standartların gözden geçirilmesi

* Kamu web sayfaları için “Web Erişebilirlik Girişimi”nin kabul edilmesi

* “Herkes için tasarım” ilkesine yönelik internet erişimli örnek merkezler kurulması

Hedef 3: İnternet Kullanımının Canlandırılması

A- eTicaretin hızlandırılması 

* eTicarete olan güveni artırma,

* eTicarete yönelik düzenlemelere ağırlık verme ve bu konuda esnekliğin oluşmasını sağlama

* KOBİ’lerin “Godigital” girişimiyle eiş için desteklenmesi elmzanın kabulü ile enoter kurumunun oluşumunu teşvik etme

B-  Elektronik devlet: Kamu hizmetlerinde elektronik erişim 

* Temel kamu verilerine online erişimi sağlama

* Kamu hizmetlerine elektronik erişimi sağlama

* İşletmeler için idari ve iş ortamının elektronik ortama aktarılması, basiyleştirilmesi

* Kamunun eDevlet uygulamalarında Avrupa çapında deneyim değişimini sağlama

* Kamuda eİmzanın kullanımını destekleme

* Kamuda eAlımlar için ePazaryeri kurmak

* Müze, kütüphane vb yerlerde internet erişiminin olması

C- Çevrimiçi sağlık 

* Sağlık telematik altyapısı kurma

* AB üyesi ülkelerin Tıbbi wweb sayfaları kriterlerini yaygınlaştırma ve uygulanmasını sağlama

* AB’nin kamu sağlığı ağları ve veritabanlarıyla bağlantılar kurma

D-  Küresel Ağlar için Avrupa sayısal içeriği 

* Küresel düzeyde avrupa sayısal içeriği zenginleştirme ve lisan çeşitliliğini destekleme

* Görsel, işitsel sektörde internet ve interaktif teknolojilerin kullanımı hak farkındalık oluşturma

E- Akıllı Ulaşım sistemleri 

* Akıllı ulaşım hizmetleri için gelişim planlaması hazırlama

F-  Çevrimiçi çevre 

* Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağı ile uyumlu verileri toplama, sistemi geliştirme ve destekleme 


Derleyen: Memet Özkan

             memeto@hotmail.com

Kaynak:  Kosgeb Avrupa Birliği Dokümanları