İÇ DENETİM

Denetimin tanımı

İktisadi kararlar verilirken elde bulunan geçerli bilgilere dayanılır. Doğru kararların alınması, mevcut bilgilerin güvenilir olmasına bağlıdır.

Bilgilerin güvenilirliğinin araştırılmasında başvurulan genel yöntem, bu bilgilerin bağımsız bir kişi tarafından denetlenerek doğrulanmasıdır.

Denetim bir örgütün ekonomik faaliyetlerinin ve olaylarının saptanmış ölçütlere göre uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.

 

Denetimin Unsurları

1. Bir ekonomik faaliyet veya olayın olması

2. Önceden belirlenmiş kriterler olması

3. Tarafsızlık unsuru

4. Bilgi kullanıcılarının olması

5. Denetim sonuçlarının raporlanması


Denetimin Türleri

Finansal Tablo Denetimi

İşletmenin mali tablolarının önceden belirlenmiş (GAAP) kriterlere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir görüş bildirmek amacıyla mali tabloların incelenmesini kapsar.

Uygunluk Denetimi

İşletmenin mali işlerinin ve faaliyetlerinin üst makamlarca belirlenmiş yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla incelenmesidir.

Faaliyet Denetimi

İşletmenin örgütsel yapısını, iç kontrol sistemlerini, iş akışını ve yönetim başarısını saptamaya yönelik geniş kapsamlı bir çalışmadır.


Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları

1.Sosyal Sorumluluk

2.Kişilik

3.Süreklilik

4.Dönemsellik

5.Para Ölçüsü Kavramı

6.Maliyet Kavramı

7.Tarafsızlık

8.Tutarlılık

9.Tam Açıklama

10.İhtiyatlılık

11.Önemlilik

12.Özün Önceliği

 

İç Denetim – Bağımsız Denetim

İç denetim, işletmeye hizmet etmek amacıyla işletmenin faaliyetlerini incelemek ve raporlamak için işletme içinde kurulmuş bağımsız bir değerleme fonksiyonudur

Dış denetim, serbest meslek sahibi olarak kendi adına veya bir denetim şirketinin ortağı olarak çalışan kişiler tarafından, işletmelerin mali tablolarının “Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri” ne uygunluk derecesini belirlemek amacıyla yapılan denetim çalışmasıdır.

Unsurları:

Atanmak

Amaç

Görev kapsamı

Rapor verilen yer

Yetki kaynağı

Sorumluluk

Bağımsızlık derecesi

Çalışma zamanı

Çalışmaların ayrıntı derecesi


Finansal Tablo Analizi

1.Dikey Analiz

2.Yatay Analiz

3.Finansal Rasyolar

3.1.Likidite Oranları

3.2.Faaliyet Oranları

3.3.Finansal Yapı Oranları

3.4.Karlılık Oranları

3.5.Mali Yükümlülükleri Karşılama

3.6.Oranları


Finansal Tablo Denetimi

1.Nakit Sisteminin Denetimi

2.Alacakların Denetimi

3.Stokların Denetimi

4.Maddi Duran Varlıkların Denetimi

5.Maddi Olmayan Duran Varlıkların Denetimi

6.Borçların Denetimi

7.Özsermayenin Denetimi

8.Gelir Tablosunun Denetimi


Derleyen : Memet Özkan

memeto@hotmail.com