MÜKEMMELLİĞİN 8 TEMEL KAVRAMI VE YARARLARI –1

 

Mükemmellik, burada adı geçen 8 temel kavram esas alınarak bir kuruluşu yönetme ve başarılı sonuçlar elde etme konusunda başkalarına örnek olacak uygulamalar gerçekleştirmek olarak tanımlanmaktadır.

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Avrupa’da faaliyet gösteren tüm kuruluşların Sürdürülebilir Mükemmelliğe ulaşmalarını sağlayacak bir yönetim anlayışı geliştirmek amacıyla kurulmuştur. EFQM’in vizyonu Avrupalı kuruluşların mükemmelliğe eriştikleri bir dünya, misyonu ise Avrupa’daki kuruluşlarda sürdürülebilir mükemmelliğin itici gücü olmaktır.

 

Kavramlar 

1.Sonuçlara Yönlendirme

Kavram

Mükemmellik ilgili tüm paydaşların gereksinimlerinin dengelenmesine ve karşılanmasına bağlıdır (paydaş = hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve genel olarak toplum).

Başlıca Yararları 

·         Tüm paydaşlar için katma değer yaratmak

·         Sürdürülebilir uzun vadeli başarı

·         Karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler

·         Tüm paydaşlarla ilişkili öncü iç göstergeleri de içeren ölçümler

2.Müşteri Odaklılık

Kavram

Ürün ve hizmet kalitesini en son noktada değerlendirecek olan müşteridir. Müşteri bağlılığını sağlamanın, müşteriyi elde tutmanın ve pazar payı elde etmenin en iyi yolu mevcut ve potansiyel müşterilerin gereksinimlerine net bir biçimde odaklanabilmektir.

Başlıca Yararları

·         Pazar payının artması

·         Müşteri için nasıl değer üretileceğinin açık bir biçimde anlaşılması

·         İşlem maliyetlerinin en aza indirgenmesi

·         Uzun vadeli başarı

3.Liderlik ve Amacın Tutarlılığı

Kavram

Bir kuruluşun liderlerinin davranışları kuruluş içinde amacın berraklığını, birliğini sağlar ve hem kuruluşun hem de çalışanlarının mükemmelliğe erişebilecekleri bir ortam yaratır.

Başlıca Yararları

·         Çalışanların kararlılık ve etkinliklerinin en üst düzeye çıkarılması

·         Kuruluşun yönünün açıkça bilinmesi

·         Pazarda saygın bir konum

·         Tüm faaliyetlerin yapılandırılmış ve sistematik bir süreç içinde, kuruluş çapında uyumlu ve yaygın biçimde yürütülmesi

4.Süreçler ve Verilerle Yönetim

Kavram

Kuruluşlar, en iyi performanslarını birbiri ile ilişkili tüm faaliyetlerin anlaşıldığı, sistematik bir biçimde yönetildiği ve işlemleri ve planlanan iyileşmeleri ilgilendiren kararlar, paydaşların görüşlerini kapsayan güvenilir bilgilere dayanılarak alındığı zaman gösterirler.

Başlıca Yararları

·         Arzu edilen sonuçlara odaklanılması

·         Çalışanların ve kaynakların en üst düzeyde değerlendirilmesi

·         Sonuçların tutarlılığı ve değişkenliklerin kontrol altında tutulması

·         Gerçekçi hedefler saptama ve stratejik yönlendirmeye ilişkin olarak verilere dayalı yönetim.

5.Çalışanların Geliştirilmesi ve Katılımı

Kavram

Bir kuruluşun çalışanlarının potansiyelinin tam olarak yaşama geçirilebilmesi için paylaşılan değerler ile bir güven ve yetkilendirme kültürü olması gerekir. Böyle bir ortam herkesin katılımını kolaylaştırır.

Başlıca Yararları

·         En üst düzeyde katılım, olumlu tavırlar ve yüksek moral

·         İyi elemanların şirkete kazandırılması ve elde tutulması

·         Bilgi birikiminin etkin paylaşımı

·         Çalışanlara öğrenme ve yeni beceriler geliştirme fırsatlarının sağlanması

6.Sürekli Öğrenme, Yenilikçilik ve İyileştirme 

Kavram

Kuruluşun performansı; bilgi birikimi sürekli bir öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme kültürü içinde yönetilirse ve paylaşılırsa, en üst noktasına çıkar.

Başlıca Yararları

·         Kurumsal çeviklik

·         Maliyetlerde azalma

·         Fırsatların görülmesi

·         Performansın en iyi düzeye çıkartılması

·         Tüm çalışanların günlük çalışmalarında  önlemeye dayalı iyileştirme faaliyetleri

7.İşbirliklerin Geliştirilmesi

Kapsam

Bir kuruluşun en iyi performansını ortaya koyması, işbirliği yaptığı kuruluşlarla güvene, bilgi birikiminin paylaşılmasına ve bütünleşmeye dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmasına bağlıdır.

Başlıca Yararları

·         Tüm taraflar için değer yaratma becerisi

·         Sürekli ilişkiler sayesinde rekabet üstünlüğü elde etme

·         Kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratılması

8.Toplumsal Sorumluluk

Kavram

Kuruluşun ve çalışanlarının uzun vadeli çıkarlarının korunması etik bir yaklaşımın benimsenmesine, genel olarak toplumun beklentilerinin ve var olan düzenlemelerin aşılmasına bağlıdır.

Başlıca Yararları

·         Kuruluşun saygınlığı artar, performansı yükselir ve değeri artar

·         Toplum bilinci, güvenlik, başkalarına ve kendine güven

Devam edecek…

 

Derleyen: Memet Özkan

memeto@hotmail.com